Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine broj: 18/22), te članka 8. i članka 9. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta (“Narodne novine”, broj: 75/2023), Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2023. godine, donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA, UPISNIKA I EVIDENCIJA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje postupak upisa u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora) te sadržaj i način vođenja istih.

(2)  Komora vodi:

– Imenik ovlaštenih psihoterapeuta

– Imenik ovlaštenih savjetodavnih terapeuta

– Upisnik članova Komore

– Upisnik samostalne djelatnosti psihoterapije

– Evidenciju edukatora

– Evidenciju supervizora

– Evidenciju edukacijskih centara, poduzeća i škola pojedinih psihoterapijskih pravaca koji provode edukacije na području Republike Hrvatske

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim državljanima

– Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika

– Evidenciju potvrda o završenom edukacijskom programu

– druge imenike, upisnike i evidencije određene zakonom, Statutom i općim aktima Komore.

(3) Imenici, upisnici i evidencije iz stavka 2. ovoga članka službene su evidencije.

(4) Izvaci iz imenika i drugih evidencija koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Imenike, upisnike i evidencije iz čl. 1. ovog Pravilnika vodi Komora u elektroničkom obliku te prikuplja i obrađuje podatke u njima sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

II. IMENIK OVLAŠTENIH PSIHOTERAPEUTA

 Članak 4.

(1) Komora na temelju izvršnog rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihoterapije upisuje ovlaštenog psihoterapeuta u Imenik psihoterapeuta.

(2.)  Upis u Imenik ovlaštenih psihoterapeuta obavlja se na osnovnom registarskom ulošku koji sadrži sljedeće:

– ime i prezime te OIB ovlaštenog psihoterapeuta

– datum i mjesto rođenja

– ime oca, ime majke, rođeno prezime majke

– podatke o školovanju, osnovnom zanimanju i psihoterapijskom pravcu

– podatke o završenoj propedeutici psihoterapije

– podatke o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju

– dan upisa

– broj i datum rješenja o upisu

– dan i razlog brisanja iz Imenika s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je određeno brisanje iz Imenika

– podatke o dužnostima u tijelima Komore i njihovo trajanje.

(3)  Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka mogu se navesti i drugi podaci vezani za rad i zvanje koje Komora smatra bitnim za upis u Imenik.

(4)  U osnovni registarski uložak posebno se upisuju svi podaci o stručnom usavršavanju koje Komora primi od organizatora stručnog usavršavanja u obliku potvrde ili ovlaštenog psihoterapeuta koji dostavi odgovarajući dokaz o stručnom usavršavanju.

III. IMENIK OVLAŠTENIH SAVJETODAVNIH TERAPEUTA

Članak 5.

(1)  Upis u Imenik ovlaštenih savjetodavnih terapeuta obavlja se na osnovnom registarskom ulošku koji sadrži sljedeće:

– ime i prezime te OIB ovlaštenog savjetodavnog terapeuta

– datum i mjesto rođenja

– ime oca, ime majke, rođeno prezime majke

– podatke o školovanju, osnovnom zanimanju i psihoterapijskom pravcu

– podatke o završenoj propedeutici psihoterapije

– podatke o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju

– dan upisa

– broj i datum rješenja o upisu

– dan i razlog brisanja iz Imenika s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je određeno brisanje iz Imenika

– podatke o dužnostima u tijelima Komore i njihovo trajanje.

(2)   Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka mogu se navesti i drugi podaci vezani za rad i zvanje koje Komora smatra bitnim za upis u Imenik.

(3)   U osnovni registarski uložak posebno se upisuju svi podaci o stručnom usavršavanju koje Komora primi od organizatora stručnog usavršavanja u obliku potvrde ili ovlaštenog savjetodavnog terapeuta koji dostavi odgovarajući dokaz o stručnom usavršavanju.

Članak 6.

Ispis iz imenika, upisnika i evidencija izvršit će se u sljedećim slučajevima:

–          smrću

–          na zahtjev člana

–          ako ne ispunjava propisanu obvezu stručnog usavršavanja

–          na temelju konačne odluke Suda časti Komore

–          prestankom članstva u Komori.

Članak 7.

(1)   Uz podatke iz članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika u osnovni registarski uložak svakog imenika upisuju se i sljedeći podaci:

– datum donošenje rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

– datum privremenog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

– datum ponovnog izdavanja rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

– datum ispisa iz imenika, upisnika i evidencija

– datum gubitka prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije i vrijeme trajanja gubitka

– podaci o postupcima i odlukama Suda časti Komore

– zabilježbu o pokretanju disciplinskog postupka

– podaci o pravomoćnim sudskim odlukama.

(2)   U osnovni registarski uložak posebno se evidentiraju podaci o uplati članarine i ostalim uplatama člana Komore.

(3)   Uz osnovni registarski uložak Komora može voditi i pomoćne registarske uloške s ostalim podacima o članu.

IV. UPIS U UPISNIK ČLANOVA KOMORE

 Članak 8.

(1) Komora na temelju izvršnog rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije upisuje ovlaštenog psihoterapeuta i ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u upisnik članova Komore.

(2) Zaposleni psihoterapeuti i zaposleni savjetodavni terapeuti prilažu i izjavu o suglasnosti da im poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće usteže mjesečni iznos članarine za Komoru i u njihovo ime uplaćuje članarinu na račun Komore, odnosno prilažu izjavu kojom se obvezuju sami uplaćivati mjesečni iznos članarine na račun Komore.

(3) Psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti koji obavljaju privatnu praksu daju izjavu kojom se obvezuju mjesečno uplaćivati članarinu na račun Komore.

(4) Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za upis u Komoru su izvornik ili preslika diplome o završenom formalnom obrazovanju, izvornik ili preslika diplome o završenom obrazovanju propisanom od strane pojedine psihoterapijske škole te potvrda o završenom edukacijskom programu ovjerena od strane službene osobe organizacije koja provodi edukaciju.

(5) Ako je psihoterapeut ili savjetodavni terapeut završio studij na odgovarajućoj školi u inozemstvu potrebno je, uz pristupnicu, priložiti izvornu i prevedenu ispravu o položenom završnom ispitu propisanom od strane pojedine psihoterapijske škole te rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(6) Državljani država članica Europske unije te državljani trećih država uz dokumentaciju navedenu u ovom članku, obvezni su podnijeti i presliku isprave temeljem koje se može utvrditi identitet osobe (osobnu iskaznicu ili putovnicu), rješenje o priznavanju visokoškolskog obrazovanja, radu/poslovnu dozvolu za rad u Republici Hrvatskoj, dokaz o prijavljenom prebivalištu odnosno boravištu u Republici Hrvatskoj, potvrdu o članstvu i aktivnostima u matičnoj komori ili drugoj odgovarajućoj organizaciji, potvrdu o poznavanju hrvatskoj jezika i pisma najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom djelatnosti psihoterapije odnosno razini Zajedničkog europskog referentnog okvira C1, dokaz da se protiv njih ne vodi nikakav disciplinski postupak te da nema zabranu obavljanja svoje djelatnosti u matičnoj državi.

(7) Dokumentacija navedena u stavku 7. ovoga članka mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

(8) Hrvatska komora psihoterapeuta će po službenoj dužnosti pribaviti potvrdu da psihoterapeut ili savjetodavni terapeut nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije, potvrdu da mu nije pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za nasilje u obitelji te potvrdu da se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Članak 9.

(1) Ako ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut ne dostavi potpuno ispunjeni zahtjev i traženu dokumentaciju za upis u Komoru, Komora će ga pozvati da u roku od 15 dana po primitku poziva dostavi sve tražene podatke.

(2) Ako ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi potrebne podatke, predsjednik Komore će donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva za upis.

(3) Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut može obnoviti zahtjev za upis s urednom dokumentacijom.

V. UPISNIK SAMOSTALNE DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE

 Članak 10.

(1) U Upisnik samostalne djelatnosti psihoterapije unose se sljedeći podaci:

– broj osnovnog registarskog uloška psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta koji obavlja privatnu psihoterapijsku praksu

– naziv samostalne djelatnosti, trgovačkog društva ili obrta

– adresa samostalne djelatnosti, trgovačkog društva ili obrta

– OIB pravne osobe

– elektronička adresa samostalne djelatnosti, trgovačkog društva ili obrta

– telefon ili mobitel samostalne djelatnosti, trgovačkog društva ili obrta

– podatak o načinu osiguranja odgovarajućih uvjeta pohrane i zaštite podataka i dokumenata koji su profesionalna tajna, a koji se unosi temeljem pisane izjave

– podatak o psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima zaposlenim u grupnoj privatnoj praksi, trgovačkom društvu ili obrtu.

(2)   U slučaju prestanka obavljanja samostalne djelatnosti psihoterapije u Upisnik se upisuju sljedeći podaci:

– broj i datum rješenja Komore o prestanku odobrenja na obavljanje samostalne djelatnosti psihoterapije

– razlozi zbog kojih je doneseno rješenje o prestanku obavljanja samostalne djelatnosti psihoterapije

– datum prestanka obavljanja samostalne djelatnosti psihoterapije.

(3)   U upisnik trgovačkih društava i obrta koji obavljaju psihoterapijsku djelatnost upisuju se podaci o privremenom obustavljanju poslovanja:

– datum obavijesti Komori o privremenom obustavljanju poslovanja

– vrijeme privremenog obustavljanja poslovanja i to početni datum i vrijeme trajanja privremenog obustavljanja poslovanja

– razlog privremenog obustavljanja poslovanja.

VI. EVIDENCIJA EDUKATORA

Članak 11.

(1) Komora vodi Evidenciju edukatora.

(2) U Evidenciju edukatora unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime te OIB

– broj osnovnog registarskog uloška psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta

– podatke o psihoterapijskom pravcu, završenoj edukaciji i međunarodnom članstvu

– podatke o organizaciji/organizacijama u kojima provodi edukaciju

– broj i datum rješenja o upisu u evidenciju

VII. EVIDENCIJA SUPERVIZORA

 Članak 12.

(1)   Komora vodi Evidenciju supervizora.

(2)   U Evidenciju supervizora unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime te OIB

– broj osnovnog registarskog uloška psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta

– podatke o  završenoj edukaciji iz superviziji i/ili međunarodnom članstvu

– podatke o organizaciji/organizacijama u kojima provodi superviziju

– broj i datum rješenja o upisu u evidenciju

VIII. EVIDENCIJA EDUKACIJSKIH CENTARA, PODUZEĆA I ŠKOLA POJEDINIH PSIHOTERAPIJSKIH PRAVACA KOJI PROVODE EDUKACIJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 13.

(1)   Komora vodi evidenciju edukacijskih centara, poduzeća i škola pojedinih psihoterapijskih pravaca koji provode edukacije na području Republike Hrvatske.

(2)   U evidenciju edukacijskih centara, poduzeća i škola pojedinih psihoterapijskih pravaca koji provode edukacije na području Republike Hrvatske upisuju se sljedeći podaci:

– naziv institucije

– vrsta pravnog subjekta

– adresa pravnog subjekta

– OIB pravnog subjekta

– datum i mjesto osnivanja

– odgovorna osoba za kontakt

– oznaka i opis registrirane djelatnosti

– popis edukatora i supervizora

– popis ostalih stručnjaka uključenih u edukaciju

– psihoterapijski pravac kojeg zastupaju

– naziv edukacijskih programa

– uvjeti upisa u programe

– naziv ili titula koja se dodjeljuje nakon završene edukacije

– ukupan broj osoba sa završenom edukacijom

– ukupan broj osoba u edukaciji

– etički kodeks

– ostale napomene koje su bitne.

(3)   Komora posebno evidentira podatke o kurikulumima edukacijskih programa.

IX. EVIDENCIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

 Članak 14.

U Evidenciji osiguranja od odgovornosti upisuje se:

–          broj osnovnog registarskog uloška psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta

–          osiguravatelj kod kojeg se psihoterapeut ili savjetodavni terapeut

–          podatak da je uskladio osiguranje s izmijenjenim uvjetima, ako dođe do promjene uvjeta osiguranja

–          podatak o produžavanju osiguranja.

X. EVIDENCIJA ODOBRENJA ZA RAD IZDANIH DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I STRANIM DRŽAVLJANIMA

Članak 15.

(1) Evidencija odobrenja za rad izdanih državljanima država članica EU i stranim državljanima vodi se u elektroničkom obliku.

(2)  Evidencija sadržava podatke iz priloženih dokumenata sukladno općem aktu Komore koji uređuje postupak i uvjete izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad državljaninu države članice EU, odnosno stranom državljaninu te ostale zabilježbe.

XI. EVIDENCIJA O ČLANOVIMA KOMORE BRISANIM IZ IMENIKA

Članak 16.

(1)   Evidencija podataka o članovima brisanim iz Imenika vodi se u elektroničkom obliku.

(2)   Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

– ime i prezime

– pravna osnova za prestanak članstva

– klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja o prestanku članstva

– datum brisanja iz Imenika te datum prestanka članstva u Komori

– ostale zabilježbe.

XII. EVIDENCIJA O STEGOVNIM I DISCIPLINSKIM POSTUPCIMA

 Članak 17.

(1) Evidencija o stegovnim postupcima osniva se kao samostalna evidencija i vodi u elektroničkom obliku o tijeku svakog postupka pokrenutog pred stegovnim tijelima Komore.

(2)   Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

– ime i prezime osobe protiv koje se pokreće stegovni postupak

– podnositelja prijave

– datum zaprimanja prijave

– broj prijave

– imena sudaca Sudova časti

– datum rasprave

– donesena rješenja

– datum rješenja

– zaprimljene žalbe

– konačnu odluku i ostale zabilježbe.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1)  O svakoj promjeni podataka iz evidencija utvrđenih ovim Pravilnikom, članovi Komore, fizički i pravni subjekti o kojima Komora vodi odgovarajuću evidenciju dužni su obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2)  Upis promjene podataka provodi Komora na zahtjev ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta te fizičkog i pravnog subjekta o kojem Komora vodi odgovarajuću evidenciju.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na službenim mrežnim stranicama Komore.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija od 13. lipnja 2022. godine.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

KLASA: 011-02-03/23-01/12
URBROJ: 445-02-01/23-2
U Zagrebu, 18. prosinca 202.