Na temelju članka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22) i Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2023. donijela je sljedeći

 

PRAVILNIK O PSIHOTERAPIJSKIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA

 I. Psihoterapijski pravci

Članak 1.

(1) Hrvatska komora psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) utvrđuje i vodi popis psihoterapijskih pravaca sukladno članku 19. Zakona o djelatnosti psihoterapije.

(2) Komora priznaje psihoterapijske pravce koji su priznati od strane Europskog udruženja za psihoterapiju (dalje u tekstu: EAP).

Članak 2.

(1) Psihoterapijski pravci koji ne zadovoljavaju uvjete navedene u članku 1. ovoga Pravilnika mogu biti uvršteni na popis psihoterapijskih pravaca od strane Komore samo ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 1. Psihoterapijski pravac mora biti znanstveno definiran i razlikovati se od drugih psihoterapijskih pravaca; imati jasnu teoriju integriranu s praksom; mora biti primjenjiv na širok raspon problema i dokazano učinkovit
 2. mora imati krovnu međunarodnu organizaciju koja razvija i promovira profesionalne te etičke standarde za konkretni psihoterapijski pravac
 3. osposobljavanje i usavršavanje kojim se ostvaruje pravo pristupa profesiji psihoterapeut, odnosno savjetodavni terapeut, odnosno priprema ga za obavljanje profesije psihoterapeut, odnosno savjetodavni terapeut, i obavljanju te profesije, a mora se provoditi u najmanje 6 (slovima: šest) država članica Europske unije, država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije i biti priznato od nadležnih tijela te države
 4. stručni dio izobrazbe iz konkretnog psihoterapijskog pravca, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o djelatnosti psihoterapije, udovoljava standardima propisanim u članku 6. i članku 7. ovoga pravilnika.

(2) Povjerenstvo za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija Komore odobrava, utvrđuje i vodi popis psihoterapijskih pravaca.

II. Organizacije koje provode psihoterapijske edukacije

Članak 3.

(1) Organizacije koje provode psihoterapijske edukacije iz pravaca priznatih od strane Komore (dalje u tekstu: Organizacije) zadovoljavaju minimalne standarde psihoterapijskog obrazovanja, te profesionalne i etičke prakse u Republici Hrvatskoj.

(2) Povjerenstvo za priznavanje pravaca, organizacija i edukacija Hrvatske komore psihoterapeuta priznati će specijalizirano psihoterapijsko školovanje potrebno za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije samo organizacijama koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. organizacija je priznata i registrirana pri nadležnoj krovnoj međunarodnoj organizaciji kao provoditelj edukacije za konkretni psihoterapijski pravac koji je prethodno priznat od strane Komore, prema uvjetima navedenim u članku 1. ili članku 2. ovoga Pravilnika
 2. organizacija je pravna osoba registrirana kod nadležnih tijela RH te ima osigurane minimalne tehničke uvjete za rad i djelovanje.
 3. ima imenovane glavne nositelje odgovorne za vođenje programa edukacije koji su odgovarajuće kvalificirani i iskusni stručnjaci priznati od međunarodne krovne organizacije za konkretni pravac i koji ispunjavaju uvjete iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika
 4. stručnjaci koji su uključeni u psihoterapijsku edukaciju imaju odgovarajuću kombinaciju relevantnih znanja, iskustva, kvalifikacija i tehničkih metoda potrebnih za isporuku edukacije na kvalitetnoj razini.
 5. organizacija mora imati dovoljan broj stručnjaka tako da su razdvojene uloge terapeuta, edukatora i supervizora. Iznimno, jedna osoba može biti i edukator i supervizor, sve dok se ne steknu uvjeti da uloge edukatora i supervizora obavljaju dvije različite osobe.
 6. organizacija mora imati javno dostupan etički kodeks, zajedno s jasno definiranom disciplinskom odgovornošću za lakše i teške povrede etičkog kodeksa, posebice u pogledu praktičnog usavršavanja edukanata u radu s klijentima.
 7. etički kodeks organizacije mora biti usklađen s Etičkim kodeksom Hrvatske komore psihoterapeuta, i može uključivati i druge odredbe relevantne za konkretan psihoterapijski pravac.
 8. imaju dostupne postupke savjetovanja i postupke pritužbi kako bi se zaštitila prava polaznika edukacije.
 9. imaju javno dostupne kriterije i uvjete za pristupanje psihoterapijskoj edukaciji

(3) Organizacije se upisuju u Evidenciju edukacijskih centara, poduzeća i škola pojedinih psihoterapijskih pravaca koje provode edukacije na području Republike Hrvatske na temelju dostavljene dokumentacije Povjerenstvu za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija sukladno Pravilniku o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija.

III. Edukatori psihoterapijske edukacije

Članak 4.

(1) Komora vodi evidenciju edukatora sukladno Pravilniku o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija.

(2) Upis u evidenciju edukatora Komore priznat će se članovima HKPT-a s najmanje 5 godina psihoterapijskog iskustva koji imaju potvrdu Organizacije koja provodi psihoterapijsku edukaciju sukladno članku 3. ovoga Pravilnika da zadovoljavaju interne akte i kriterije Organizacije za ulogu edukatora i osobama koje su priznate od krovne međunarodne organizacije kao edukatori iz konkretnog psihoterapijskog pravca koji je priznala Komora sukladno članku 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Upis u evidenciju edukatora odobrava Povjerenstvo za upis nakon dostavljene potvrde od strane međunarodne krovne organizacije ili potvrde Organizacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Evidencija edukatora odnosi se na članove Komore koji su ujedno i državljani RH.

IV. Supervizori 

Članak 5.

(1) Komora vodi evidenciju supervizora sukladno Pravilniku o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija.

(2) Upis u evidenciju supervizora Komore priznat će se članovima HKPT-a s najmanje 8 godina psihoterapijskog iskustva koji imaju potvrdu Organizacije koja provodi psihoterapijsku edukaciju sukladno članku 3. ovoga Pravilnika da zadovoljavaju interne akte i kriterije Organizacije za ulogu supervizora, osobama koje su priznate od strane krovne međunarodne organizacije kao supervizori iz konkretnog psihoterapijskog pravca koji je priznala Hrvatska komora psihoterapeuta sukladno članku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili imaju završenu edukaciju za supervizora iz psihoterapije.

(3) Upis u evidenciju supervizora odobrava Povjerenstvo za upis nakon dostavljene potvrde od strane međunarodne krovne organizacije, potvrde Organizacije ili nadležne organizacije za edukaciju za supervizore iz psihoterapije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Evidencija supervizora odnosi se na članove komore koji su ujedno i državljani RH.

V. Minimalni standardi psihoterapijske edukacije za psihoterapeute

Članak 6.

(1) Polaznici psihoterapijske edukacije za psihoterapeute trebaju minimalno imati završen preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni te ispunjavati uvjete o pravomoćnom nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije.

(2) Psihoterapijska edukacija za psihoterapeute provodi se sukladno programima organizacija iz članka 3. ovoga Pravilnika s trajanjem programa od najmanje 1400 (slovima: tisuću i četristo) sati koji uključuje:

 1. Osobno terapijsko iskustvo u trajanju od minimalno 250 (slovima: dvijestotinepedeset) sati koji uključuje: iskustvo u trajanju od minimalno 250 (slovima: dvijestotinepedeset) sati u koje ulaze individualna osobna psihoterapija, osobni rad u grupi i sati grupnih procesa te druge metode rada na sebi koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije, osobnog iskustva i osobnog rada u grupi.
 2. teorijski dio izobrazbe primjeren konkretnom psihoterapijskom pravcu u trajanju od minimalno 600 (slovima: šesto) sati,
 3. praktično usavršavanje koje uključuje praksu primjerenu psihoterapijskom pravcu kroz najmanje dvije godine unutar pomagačkih udruga, psihosocijalnih i/ili zdravstvenih institucija ili ekvivalentno praktično iskustvo u procesu edukacije (ne manje od 400 (slovima: četristo) sati)
 4. supervizija (ne manje od 150 (slovima: stopedeset) sati).

(3) Organizacija uz diplomu o završenoj psihoterapijskoj edukaciji mora izdati polazniku edukacije i potvrdu o završenom edukacijskom programu sukladno Pravilniku o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija.

(4) Psihoterapijska edukacija mora uključivati i upoznavanje s Etičkim kodeksom Hrvatske komore psihoterapeuta i svim zakonskim i općim aktima kojima je regulirano obavljanje djelatnosti psihoterapije.

(5) Psihoterapijska edukacija mora imati javno dostupne informacije o svim aspektima edukacije koje uključuje trajanje i vremenske okvire edukacije, što se očekuje od polaznika psihoterapijske edukacije, definiranu superviziju, te jasne kriterije za završetak edukacije i načine procjene kao i ishode učenja.

VI. Minimalni standardi psihoterapijske edukacije za savjetodavne terapeute

Članak 7.

(1) Polaznici psihoterapijske edukacije za savjetodavne terapeute trebaju imati minimalno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj te ispunjavati uvjete o pravomoćnom nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije.

(2) Psihoterapijska edukacija za psihoterapeute provodi se sukladno programima organizacija iz članka 3. ovoga Pravilnika s trajanjem programa od najmanje 1400 (slovima: tisuću i četristo) sati koji uključuje:

 1. Osobno terapijsko iskustvo u trajanju od minimalno 250 (slovima: dvijestotinepedeset) sati koji uključuje: iskustvo u trajanju od minimalno 250 (slovima: dvijestotinepedeset) sati u koje ulaze individualna osobna psihoterapija, osobni rad u grupi i sati grupnih procesa te druge metode rada na sebi koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije, osobnog iskustva i osobnog rada u grupi.
 2. teorijski dio izobrazbe primjeren konkretnom psihoterapijskom pravcu u trajanju od minimalno 600 (slovima: šesto) sati,
 3. praktično usavršavanje koje uključuje praksu primjerenu psihoterapijskom pravcu kroz najmanje dvije godine unutar pomagačkih udruga, psihosocijalnih i/ili zdravstvenih institucija ili ekvivalentno praktično iskustvo u procesu edukacije (ne manje od 400 (slovima: četristo) sati)
 4. supervizija (ne manje od 150 (slovima: stopedeset) sati).

(3) Organizacija uz diplomu o završenoj psihoterapijskoj edukaciji mora izdati polazniku edukacije i potvrdu o završenom edukacijskom programu sukladno Pravilniku o postupku upisa u imenike, upisnike i evidencije, sadržaju i načinu vođenja imenika, upisnika i evidencija.

(4) Psihoterapijska edukacija mora uključivati i upoznavanje s Etičkim kodeksom Hrvatske komore psihoterapeuta i svim zakonskim i općim aktima kojima je regulirano obavljanje djelatnosti psihoterapije.

(5) Psihoterapijska edukacija mora imati javno dostupne informacije o svim aspektima edukacije koje uključuje trajanje i vremenske okvire edukacije, što se očekuje od polaznika psihoterapijske edukacije, definiranu superviziju, te jasne kriterije za završetak edukacije i načine procjene kao i ishode učenja.

VII. Praktično usavršavanje i rad s klijentima tijekom psihoterapijske edukacije

Članak 8.

(1) Obavljanje praktičnog usavršavanja i rada s klijentima mora biti u skladu s Etičkim kodeksom HKPT-a.

(2) Ukoliko dođe do prijave Komori vezano za rad edukanata, Komora će proslijediti prijavu Organizaciji koja provodi psihoterapijsku edukaciju koju edukant pohađa kako bi se prijava na odgovarajući način riješila. Organizacija je dužna provesti disciplinski postupak sukladno pravilniku o disciplinskom postupku ili drugom internom aktu i o tome službeno obavijestiti Komoru po dovršetku postupka.

(3) Od ulaska u psihoterapijsku edukaciju pa do formalnog završetka psihoterapijske edukacije polaznici edukacije predstavljaju se isključivo kao edukant/edukantica psihoterapije.

VIII. Prijelazne odredbe

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na službenoj web stranici HKPT-a.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se za edukacije koje su završene ili su u tijeku provedbe u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika. Organizacije su dužne uskladiti svoje programe s ovim Pravilnikom i dostaviti izmijenjeni program HKPT na ponovnu procjenu najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić

KLASA: 011-01-02-/23-02/20 
URBROJ: 445-01-02/23-03 
Zagreb, 18. prosinca 2023.