Na temelju članka 24. Zakona o djelatnosti psihoterapije (“Narodne novine”, broj: 18/2022) i članka 13. stavka 2. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta (“Narodne novine”, broj: 75/2023),  Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2023. donosi

 

PRAVILNIK O STJECANJU I GUBITKU PRAVA NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Pravilnikom o priznavanju i prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se uvjeti, način i postupak priznavanja prava i prestanka prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije psihoterapeutima odnosno savjetodavnim terapeutima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE

Članak 3.

Pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije stječe se priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut kojem je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije smatra se ovlaštenim psihoterapeutom odnosno ovlaštenim savjetodavnim terapeutom.

Članak 4.

Postupak priznavanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije pokreće se na zahtjev psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Komore elektroničkim putem ili preporučeno poštom.

Ako se utvrdi da je zahtjev nepotpun, pozvat će se zaključkom podnositelja da dopuni zahtjev u primjerenom roku.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne dopuni zahtjev, takav zahtjev će se rješenjem odbaciti.

Protiv rješenja kojim se odbacuje zahtjev nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 5.

O zahtjevu za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije Komora donosi rješenje na temelju odluke Povjerenstva za upis (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje provodi postupak utvrđivanja činjenica odlučujućih za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije, sukladno članku 6. stavku 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Zakona o djelatnosti psihoterapije.

Povjerenstvo odlučuje o zahtjevu u roku 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

Protiv rješenja Komore nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ukoliko je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije Komora na temelju izvršnog rješenja upisuje ovlaštenog psihoterapeuta u Imenik psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u Imenik savjetodavnih terapeuta.

Komora na temelju izvršnog rješenja upisuje ovlaštenog psihoterapeuta i ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u Upisnik članova Komore.

Članak 6.

Rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije su:

 • rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni psihoterapeut
 • rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni savjetodavni terapeut
 • rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni psihoterapeut za rad s djecom i mladima
 • rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni savjetodavni terapeut za rad s djecom i mladima.

Članak 7.

Ako ovlašteni savjetodavni terapeut s važećim rješenjem za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije stekne razinu kvalifikacije potrebne za obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni psihoterapeut, podnijet će zahtjev za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije kao ovlašteni psihoterapeut.

Za donošenje rješenja o priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije iz stavka 1. ovog članka, potrebno je dostaviti dokaz o novoj razini kvalifikacije.

Postupak priznavanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije provodi se u skladu s odredbama članka 4. i 5. ovog Pravilnika.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka donosi se rješenje o priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije koje važi od dana donošenja rješenja.

Članak 8.

Državljanin države članice Europske unije, odnosno državljanin treće države može podnijeti zahtjev za obavljanje djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da mu je rješenjem Komore priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije državljanin države članice Europske unije odnosno državljanin treće države može obavljati djelatnost psihoterapije u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Državljanin države članice Europske unije, odnosno državljanin treće države koji podnese zahtjev za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj, obvezan je uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje Komore kojim mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije  – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj sukladno Pravilniku o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije  – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 109/2022), ako ima stalno boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • presliku isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica)
 • radnu/poslovnu dozvolu
 • dokaz o prijavljenom boravištu/prebivalištu u Republici Hrvatskoj
 • potvrdu o članstvu i aktivnostima u matičnoj komori ili drugoj odgovarajućoj      organizaciji
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom djelatnosti psihoterapije
 • dokaz da se protiv njega ne vodi nikakav disciplinski postupak i da nema zabranu obavljanja svoje djelatnosti u matičnoj zemlji iz koje dolazi
 • izjavu o prihvaćanju Statuta i Etičkog kodeksa Hrvatske komore psihoterapeuta
 • izjavu o prihvaćanju obveze plaćanja mjesečne članarine Komori
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka rješavanja zahtjeva.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka zaprima se u ovjerenoj preslici.

Članak 11.

Podnositelj zahtjeva za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije obvezan je platiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva.

Naknadu za troškove postupka rješavanja pojedinačnih zahtjeva za izdavanje duplikata rješenja zbog gubitka, oštećenja ili uništenja, promjene stručne spreme ili prezimena/imena, snosi podnositelj zahtjeva.

Visina naknada za troškove postupanja iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđuje se Odlukom Upravnog odbora Komore za tekuću godinu.

III. GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE

Prestanak prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

Članak 12.

Ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije prestaje:

 • smrću
 • ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje djelatnosti psihoterapije
 • ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete iz članka 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije
 • ako ne ispunjava obvezu stručnog usavršavanja
 • na njegov zahtjev
 • ako teško povrijedi etički kodeks djelatnosti psihoterapije
 • ako mu je nakon provedenog stručnog nadzora ili u disciplinskom postupku izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti psihoterapije ili mjera prestanka prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Rješenje o prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije donosi se u postupku pokrenutom povodom saznanja za okolnost koja predstavlja osnovu za prestanak prava.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka ne može se uložiti žalba, ali se može pokrenut upravni spor.

Prestanak prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije u postupku provjere stručnosti

Članak 13.

Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut obvezan je stručno se usavršavati sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije i odredbama općeg akta Komore kojim su uređeni sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja.

Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut obvezan je tijekom razdoblja od pet godina skupiti 150 bodova da bi mogao nastaviti obavljati djelatnost psihoterapije.

Članak 14.

Postupak provjere stručnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta pokreće se po službenoj dužnosti utvrđivanjem bodovnog stanja u propisanom razdoblju stručnog usavršavanja.

Komora će pozvati ovlaštenog psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta za kojeg utvrdi u postupku provjere da ne ispunjava obvezu stručnog usavršavanja da u roku tri mjeseca dostavi dokaze o stručnom usavršavanju u razdoblju provjere stručnosti.

Ukoliko ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut ne postupi po obavijesti Komore i ne ispuni obvezu stručnog usavršavanja, Komora će donijeti rješenje kojim prestaje pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Komora može ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu privremeno ili trajno oduzeti pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Rješenjem o prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije može se ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu onemogućit obavljanje djelatnosti psihoterapije na vrijeme do godinu dana, odnosno dok traju razlozi na temelju kojih je rješenje o prestanku prava doneseno iz sljedećih razloga:

 • ako nije ispunio obvezu stručnog usavršavanja sukladno propisima o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti koje donosi Komora
 • ako je odlukom Suda časti Komore upućen na dodatno stručno usavršavanje
 • ako se utvrdi da svojim radom ugrožava razvoj, zdravlje i život korisnika usluga i to dok traju te okolnosti
 • ako mu je odlukom Suda časti Komore, pravomoćnom odlukom redovnog suda ili odlukom drugog tijela privremeno zabranjeno obavljanje poslova u djelatnosti psihoterapije
 • ako obavlja svoju djelatnost protivno važećim propisima
 • ako se utvrdi da iz drugih razloga ne ispunjava uvjete za obavljanje svoje djelatnosti.

Rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti se oduzima trajno:

 • ako izgubi hrvatsko državljanstvo
 • ako izgubi poslovnu sposobnost
 • ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje djelatnosti psihoterapije
 • ako mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti psihoterapije
 • ako je disciplinskom kaznom tijela Hrvatske komore psihoterapeuta izgubio pravo na  obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Zabrana obavljanja djelatnosti psihoterapije

Članak 16.

Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut ne smije obavljat djelatnost psihoterapije u slučaju:

izricanja prekršajnopravne sankcije za nasilje u obitelji, od dana pravomoćnosti sudske odluke

osude za kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti sudske odluke

zabrane obavljanja djelatnosti psihoterapije, od dana odluke o zabrani obavljanja djelatnosti psihoterapije

prestanka prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije, od dana pravomoćnosti odluke o prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

U ostalim slučajevima ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut ne smije obavljat djelatnost psihoterapije od dana izvršnosti rješenja Komore o prestanku prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Članak 17.

Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut dužan je u roku od osam dana po isteku vremena za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije podnijeti zahtjev za ponovno priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti dokaze da ispunjava uvjete za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Ako su uvjeti ispunjeni, donosi se rješenje o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti koje vrijedi sljedećeg dana od dana isteka vremena za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti, predsjednik Komore predložit će Upravnom odboru Komore da se produži privremeno oduzimanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Pravilnik stupa na snagu danom objave na službenim mrežnim stranicama Komore.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije od 13.06.2022. godine.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

KLASA: 011-02-03/23-01/03
URBROJ: 445-02-03/23-1
Zagreb, 18. prosinca 2023.