PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15), sve domaće i strane fizičke i pravne osobe imaju pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Hrvatske komore socijalnih radnika bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta, imenovao je službenika za informiranje.

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Maja Uštulica
Trg Drage Iblera 9
10000 Zagreb
GSM: +385 (0)97 735-7937
E-mail: informiranje@hkpt.hr

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama:

 • elektroničkom poštom na adresu: informiranje@hkpt.hr
 • poštom na adresu: Hrvatska komora psihoterapeuta, Trg Drage Iblera 9, 10000 Zagreb (za službenika za informiranje)
 • osobnom dostavom na adresu: Hrvatska komora psihoterapeuta, Trg Drage Iblera 9, 10000 Zagreb (srijedom i četvrtkom uz prethodnu najavu, od 10:00 do 14:00 sati)

Odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama dostaviti će se u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

ŽALBENI POSTUPAK

Povjerenik za informiranje (https://pristupinfo.hr/ ) drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika na rješenja tijela javne vlasti (Hrvatske komore psihoterapeuta). Žalbu na rješenje korisnik može podnijeti Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem prvostupanjskog tijela koje je donijelo rješenje (Hrvatske komore psihoterapeuta). Također, žalba Povjereniku za informiranje može se izjaviti i kad tijelo javne vlasti (Hrvatska komora psihoterapeuta) u zakonskom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave). U tom slučaju žalba se može podnijeti i neposredno Povjereniku za informiranje.

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Telefon: 01/ 2099 100
Fax: 01/ 2099 122
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

Web: https://pristupinfo.hr/

OBRASCI

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Hrvatska komora psihoterapeuta ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u slijedećem iznosu:

 1. Preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kn
 2. Preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kn
 3. Preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kn
 4. Preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kn
 5. Elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kn
 6. Elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kn
 7. Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kn za 64 GB, 150 kn za 32 GB, 120 kn za 16 GB, 50 kn 8 GB, 30 kn za 4 GB
 8. Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kn
 9. Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kn

Napomena:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, Hrvatska komora psihoterapeuta određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Hrvatska komora psihoterapeuta izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

Propisi EU

Priručnike za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete preuzeti na sljedećem linku:

https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Promotivne materijale za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete preuzeti na sljedećem linku:

https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/promotivni-materijali/