Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( NN 82/15, 70/19, 47/20) i Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 109/2022) određuju se uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za:

 • državljane država članica Europske unije, država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: države članice) koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji, odnosno koji su obavili pripravnički staž izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a koji u Republici Hrvatskoj, kao osobe zaposlene kod određenog poslodavca ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, žele obavljati određenu reguliranu profesiju

 • državljane trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državama članicama

 • državljane država članica te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država članica, odnosno u trećim zemljama.

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije podnosi se na obrascu koji možete preuzeti ovdje – Obrazac za prijavu_inozemno

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju (navedenu u Zahtjevu):

1. dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu),

2. dokaz o formalnoj osposobljenosti i drugi dokazi o stručnoj kvalifikaciji:

 • Dokaz o završenom formalnom obrazovanju
 • Dopunska isprava o studiju iz koje je vidljiv obrazovni program, odnosno dokument u kojem je naveden službeni naziv i trajanje studijskog programa, godina upisa, svi nastavni predmeti koji su bili propisani studijskim programom završetkom kojeg je podnositelj zahtjeva stekao obrazovnu kvalifikaciju u državi u kojoj je bilo provedeno osposobljavanje, ukupna satnica za svaki predmet i potvrda da su nastavni predmeti položeni (ocjena),
 • Potvrda o kompetentnosti,
 • Dokaz o priznavanju obrazovne kvalifikacije od strane ENIC /NARIC ureda,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ako je takav ispit položen,
 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji,
 • Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,
 • Dokaz o stručnom iskustvu (potvrda poslodavca ili radna knjižica),
 • EU potvrda
 • Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije odnosno djelatnosti
 • Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za troškove postupka
 • Za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u trećoj državi potvrda stručnog iskustva u državi članici koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi (za one kandidate koji imaju stručno iskustvo i kojima je kvalifikacija priznata u državi članici),

3. dokaz o članstvu u inozemnoj komori/strukovnom udruženju psihoterapeuta ako je podnositelj zahtjeva član i ako takva asocijacija postoji,

4. ostali dokumenti (vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime i sl.),

5. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Dokazi iz točke 2. se dostavljaju u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ostali dokazi dostavljaju se u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

 

Zahtjev i dokumentacija šalju se na email Ureda Komore – tajnistvo@hkpt.hr

 

Rješavanje zahtjeva i rokovi

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pokreće se podnošenjem zahtjeva HKPT-u koje o tome donosi rješenje.

Ako je zahtjev nepotpun, HKPT će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva zaključkom pozvati kandidata da zahtjev dopuni. Rok za dopunu zahtjeva je 90 dana.

Ako stranka u propisanom roku od 90 dana ne dopuni zahtjev, HKPT će zahtjev odbaciti kao nepotpun.

Ako HKPT zaključkom pozove kandidata  na odabir jedne od dopunskih mjera (razdoblje prilagodbe do tri godine ili provjeru kompetentnosti u roku tri godine) – rok za očitovanje o izboru dopunske mjere je 30 dana.

O utvrđivanju dopunske mjere HKPT donosi privremeno rješenje u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere.

Rok za donošenje rješenja je tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Navedeni rok se, u slučaju opravdanih razloga, može produžiti za mjesec dana.

Rok za donošenje rješenja nakon provedene dopunske mjere je mjesec dana.

Pravni lijek

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.