Sukladno članku 18. Statuta HKPT Nadzorni odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

  • nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta, materijalno i financijsko poslovanje Komore, a može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor Komore.
  • Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.
  • Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.
  • Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština Komore ili Upravni odbor.
  • Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a osobito: način sazivanja sjednica, raspravljanja i glasovanja.

Članovi Nadzornog odbora:

  • Vesna Hercigonja Novković
  • Ines Denona (predsjednica)
  • Dina Koren
  • Tomislav Rončević
  • Ilinka Serdarević