U nadležnost Povjerenstva za stručni nadzor ulaze sljedeći poslovi:

 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru,
 • daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na djelatnost psihoterapije,
 • vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim odnosno izrečenim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore te druge odgovarajuće mjere,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost psihoterapije,
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i općim aktima Komore.

Članovi Povjerenstva:

 • Marija Eškinja
 • Vanda Kos
 • Velimir Dugandžić