Sukladno članku 25. Statuta HKPT-a Upravni odbor Komore je izvršno tijelo koje:

 • vodi poslovanje Komore,
 • brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine Komore,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke, zaključke, stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština raspravlja,
 • utvrđuje i usklađuje interese članova Komore pri oblikovanju mjera ekonomske politike i izrade zakona i podzakonskih propisa,
 • procjenjuje učinak važećih propisa i tijelima državne uprave predlaže nove mjere za jačanje djelatnosti psihoterapije,
 • osniva i bira članove radnih skupina, povjerenstava, stručnih savjeta, ekspertnih radnih skupina za pojedina područja s obvezujućim stručnim mišljenjima,
 • rješava sva pitanja koja nisu u djelokrugu kojeg drugog tijela Komore,
 • izrađuje zajednička mišljenja članova Komore na području djelatnosti psihoterapije,
 • obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore te ih razrješuje,
 • brine o interesima članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 • usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 • obavlja izbor kandidata na ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 • održava web stranicu Komore i imenuje urednika web stranice,
 • ustanovljuje potrebe i stavove te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 • usvaja rebalans financijskog plana Komore,
 • upravlja financijskim sredstvima Komore,
 • određuje predstavnike Komore u drugim tijelima i organizacijama,
 • odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištavanju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 • odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drukčije određeno,
 • odlučuje o žalbama na odluke povjerenstava,
 • odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 • brine za unapređenje suradnje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno djelovanje Komore,
 • obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost psihoterapije,
 • donosi odluke i sklapanju poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu s propisima koji uređuju javnu nabavu,
 • obavlja druge poslove sukladno Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Komore kao i sve poslove koje mu Skupština uputi na rješavanje.

Članovi Upravnog odbora:

1. Korušić Vedran (predsjednik)
2. Dejanović Šagadin Tanja
3. Bagarić Ante
4. Dabo Krešimir
5. Levatić Katarina
6. Mesić Margareta
7. Morović Jadran
8. Vračić Ivan
9. Butković Anđelić Lidija