Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta donosi sljedeću:

ODLUKU

I. Povjerenstvo za odobravanja rada pojedine psihoterapijske škole preimenuje se u Povjerenstvo za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
II. Proširuje se djelokrug Povjerenstva navedenog u točki I.
III. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava.

Sukladno Odluci o izboru članova/članica Povjerenstva odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole Hrvatske komore psihoterapeuta, KLASA: 013-03-03/20-01/03, URBROJ: 445-01-02/20-2 od 6. studenog 2020. godine u nadležnost Povjerenstva navedenog u točki I. izreke ulaze sljedeći poslovi:

  • utvrđuje usklađenost izobrazbe psihoterapijskih pravaca i pojedinih programa za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
  • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe koji vodi Komora,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

17. veljače 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o djelatnosti psihoterapije te je Komora u skladu s navedenim Zakonom izmijenila Statut te je Upravni odbor slijedom navedenog odlučio proširiti djelokrug Povjerenstva i to na sljedeće poslove:

  • utvrđuje usklađenost psihoterapijskih pravaca, organizacija i pojedinih programa edukacije za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
  • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca, organizacija i programa edukacije koji vodi Komora,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Zagreb, 19. travnja 2022.

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić

PRILOG - Odluka_UO_preimenovanje_Povjerenstvo_za_odobravanje_pravaca_organizacija_edukacija19042022