Temeljem čl. 24. i 29. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU IMENOVANJU ČLANOVA NOVOG SAZIVA POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA I RAZRJEŠENJU ČLANOVA PRETHODNOG SAZIVA POVJERENSTVA ZA STRUČNI NADZOR

 

Radi isteka mandata članova prethodnog saziva (mandatno razdoblje 2020. – 2024.) Povjerenstva za stručni nadzor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Povjerenstvo), Upravni odbor imenuje članove Povjerenstva na vrijeme od četiri godine:

 1. Marija Eškinja
 2. Vanda Kos
 3. Velimir Dugandžić

II.

U nadležnost Povjerenstva ulaze sljedeći poslovi:

 • izrađuje prijedlog liste stručnjaka (u daljnjem tekstu: Lista stručnjaka) koji će provoditi stručni nadzor (u daljnjem tekstu: provoditelj stručnog nadzora).
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora (u daljnjem tekstu Godišnji plan)
 • izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru
 • daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na djelatnost psihoterapije
 • vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim odnosno izrečenim mjerama
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva
 • u slučaju sumnje u počinjenje teške i lakše povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore te druge odgovarajuće mjere
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost psihoterapije
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i općim aktima Komore.

III.

Danom imenovanja članova Povjerenstva za stručni nadzor prestaje mandate članova Povjerenstva prethodnog saziva.

IV.

Temeljem Odluke o imenovanju članova novog saziva Nadzornog odbora (točka I. Odluke), a radi isteka četverogodišnjeg mandata, razrješuju se dosadašnji članovi Povjerenstva za stručni nadzor:

 

 1. Marija Eškinja
 2. Vanda Kos
 3. Velimir Dugandžić

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objavljuje se na web stranici Komore.

 

Predsjednik Komore

Vedran Korušić

 

KLASA: 012-03-08/24-08/04
URBROJ: 445-05-08/24-03
Zagreb, 20. ožujka 2024