Temeljem čl. 24. i 29. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, a na temelju javnog Poziva raspisanog 03. siječnja 2024. godine, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 12. veljače 2024. godine donosi:

ODLUKU

kojom se imenuje 1 (jedna) članica Radne skupine za organizaciju stručnih usavršavanja Hrvatske komore psihoterapeuta:

  1. Sanja Pavičić Maslać, savjetodavna terapeutkinja

 

Obrazloženje

Člankom 24. Statuta Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je obavljati izbor, imenovanje I razrješenje članova radnih skupina Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 013-05-02/22-01/15 
URBROJ: 445-0502/24-04
Zagreb, 27. veljače 2024.