Temeljem čl. 24. i 29. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 20. svibnja 2024. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I.

kojom se imenuju članovi Radne skupine za izradu standarda zanimanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije:

  1. Barać Bruno, ovlašteni psihoterapeut
  2. Dabo Krešimir, ovlašteni savjetodavni terapeut
  3. Klarin Mira, ovlaštena psihoterapeutkinja
  4. Korušić Vedran, ovlašteni savjetodavni terapeut
  5. Žurić Jakovina Iva, ovlaštena savjetodavna terapeutkinja

II.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radnu skupinu za izradu standarda zanimanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije su:

  • analiza smjernica za razvoj standarda zanimanja;
  • prikupljanje i obrada podataka;
  • analiza strateških dokumenata;
  • izrada nacrta standarda zanimanja.

III.

Imenovani članovi radne skupine obvezni su prisustvovati radnim sastancima te provoditi potrebne konzultacije u svrhu doprinosa radu radne skupine i izraditi prijedlog standarda zanimanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije.

VI.

Upravni odbor utvrdit će odlukom visinu naknade za rad i ostale troškove stručnjaka imenovanih u radnu skupinu za izradu standarda zanimanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije.

 

Obrazloženje

Člankom 24. Statuta Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je obavljati izbor, imenovanje i razrješenje članova radnih skupina Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 012-03-02/24-02/03
URBROJ: 445-03-02/24-02/04
Zagreb, 22. svibnja 2024.