Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. I čl. 35 st. 3. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

  1. kojom se imenuje blagajnica i članica Ureda Komore: Rade Rajka
  2. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.
  3. Mandat blagajnici traje 4 godine (2022-2026).

 

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

 

Blagajnik Komore obavlja sljedeće poslove:

  • predlaže i sastavlja godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore te završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini, Upravnom i Nadzornom odboru Komore,
  • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja Komore,
  • sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjih financijskih izvješća,
  • sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
  • surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
  • obavlja sve ostale poslove koje mu predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.

 

Člankom 35. st. 3. Statuta Komore propisano je da, Blagajnika Komore bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore, stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

PRILOG Odluka_UO_blagajnica06062022