Na temelju članka 24. Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine” broj 18/22), Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (Klasa: 029-02/24-01/2, Urbroj: 524-09-01-02/1-24-4, od 29. veljače 2024. na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2024. GODINU
HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

Članak 1.

1) Članarina je novčani iznos koji član Komore uplaćuje kao svoju redovitu člansku obavezu.
2) Mjesečna članarina za članove Hrvatske komore psihoterapeuta od 01. siječnja 2024. godine iznosi 11,50 € (86,65 kn).

Članak 2.

1) Članarina se uplaćuje mjesečno, i to na jedan od sljedećih načina: putem opće uplatnice,
putem trajnog naloga ili na način da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće susteže mjesečnu članarinu i u ime člana ju uplaćuje na račun Komore, pri čemu je osoba/pravni subjekt/ustanova koja uplaćuje članarinu dužna jasno naznačiti za kojeg člana i za koje razdoblje uplaćuje članarinu.
Članarina iz članka 1. dospijeva 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.
2) Članarina se može uplatiti i jednokratno, u iznosu koji odgovara članskoj obvezi pojedinog člana/ice.
3) Za neplaćenu članarinu nakon roka dospijeća, Ured Komore dostavit će opomenu. Prvu opomenu dostaviti će 90 dana nakon valute plaćanja.
4) Neplaćanjem članarine član čini lakšu disciplinsku povredu za koju mu se mogu izreći disciplinske mjere sukladno Poslovniku o radu Suda časti Komore.
5) Članarina se plaća na žiro-račun Komore kod Erste&Steiermarkische bank:
• IBAN: HR3924020061100956407
• model 67
• poziv na broj: OIB člana (obavezno!!)
• svrha: članarina za _______ mjesec/godinu za ___________ (ime I prezime).

Članak 3.

1) Smanjena mjesečna članarina odnosi se na:

  • članove/ice na porodiljnom/rodiljnom/roditeljskom/posvojiteljskom dopustu ili dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju 100%
  • članovi/ice Upravnog odbora, Povjerenstva za upis, Povjerenstva za trajno usavršavanje, Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti, predsjednici tijela Komore, blagajnik/ca Komore, tajnik/ca Komore 100%
  • umirovljene članove/ice HKPT-a 50%
  • nezaposlene članove/ice HKPT-a aktivno prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 50%
  • članove/ice u mirovanju radnog odnosa 50%
  • članove/ice koji koriste neplaćeni dopust 50%
  • članovi tijela Komore 50%
  • druge izvanredne okolnosti uz zamolbu i dokaze, a prema odluci Upravnog odbora 50%

Članak 4.

1) Član koji želi ostvariti pravo na smanjenje članarine iz članka 3. obvezan je Komori dostaviti dokaz o okolnosti temeljem koje ostvaruje pravo na smanjenje članarine (potvrda HZZ, potvrda HZMO, ugovori, rješenja i sl.).
2) Član Komore koji želi ostvariti pravo na oslobođenje iz članka 3., takvo pravo može ostvariti najkasnije u roku od 6 mjeseci od nastanka okolnosti iz članka 3. ovog članka.
3) Članovi Komore sa statusom nezaposlene osobe smanjenje mogu zatražiti isključivo tijekom razdoblja nezaposlenosti i s potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba. Zahtjev je moguće odobriti isključivo tijekom trajanja nezaposlenosti, odnosno na maksimalno 6 mjeseci.
4) Član koji je ostvario pravo na smanjenje članarine iz 3. članka obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana, Komoru obavijestiti o prestanku okolnosti temeljem koje je ostvario pravo na smanjenje članarine.
5) Hrvatska komora psihoterapeuta zadržava pravo odbijanja zahtjeva koje smatra neosnovanima.
6) Za svaku kalendarsku godinu, potrebno je dostavljati novi Zahtjev i prateću dokumentaciju.

Članak 5.

1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini članarine za 2024. Hrvatske komore psihoterapeuta od 26. lipnja 2023. godine.

Članak 6.

1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini i primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine, a objavljuje se na web stranici Komore.

KLASA: 402-01-01/24-01/02
URBROJ: 445-01-01/24-2
Zagreb, 25. ožujka 2024.

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić

 

PRILOZI

HKPT_Odluka_članarina2024 
HKPT_Izjava_članarina_za_poslodavce2024 
HKPT_Zahtjev_smanjenje_članarine2024_novo