Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta i članka 12. Poslovnika o radu Suda časti, Upravni odbor HKPT na svojoj sjednici dana 20.05.2024. godine donio je

Odluku o razrješenju članice Suda časti

Članica Hrvatske komore psihoterapeuta ANA MILČIĆ HORVAT razrješuje se dužnosti članice Suda časti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

ANA MILČIĆ HORVAT imenovana je Odlukom Skupštine od 13. lipnja 2022 godine. Temeljem odredbe članka 12. Poslovnika o radu Suda časti Upravni odbor može razriješiti članove Suda časti prije isteka mandata, ako to član osobno zatraži.

Članica Suda časti Hrvatske komore psihoterapeuta ANA MILČIĆ HORVAT osobno je zatražila razrješenje dužnosti.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

KLASA: 029-01-02/24-02/05
URBROJ: 445-02-02/24-02/03
Zagreb, 22. svibnja 2024.