Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 04. travnja 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I. Osniva se Povjerenstvo za upis.

II. Za članove Povjerenstva navedenog u točki I. biraju se:

  1. Nataša Barolin Belić
  2. Nikolina Essert
  3. Nina Kolanović

III. Poslovnik o radu Povjerenstva navedenog u točki I. donijet će Skupština Komore u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Povjerenstva navedenog u točki I. izreke ulaze sljedeći poslovi:

  • odobravanje upisa u Imenik psihoterapeuta i Imenik savjetodavnih terapeuta
  • priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije
  • upis odnosno brisanje ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog
  • savjetodavnog terapeuta iz odgovarajućeg upisnika samostalne djelatnosti psihoterapije.
  • odobravanje dopusnica za rad s djecom i mladima
  • priznavanje inozemne stručne kvalifikacije na preporuku Povjerenstva za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Člankom 12. st. 7. Statuta Komore propisano je da će se, Ustrojstvo, nadležnost i način rada povjerenstava, urediti poslovnicima o radu navedenih tijela koje donosi Skupština Komore stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

Zagreb, 04. travnja 2022.

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić

Prilog - Odluka_UO_Pov_za_upis04042022