Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

Poziv za kandidaturu za članove Povjerenstva za stručna pitanja i psihoterapijske standardne i normative

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za stručna pitanja i psihoterapijske standarde i normative (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih pravaca,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje organizacija koji provode psihoterapijske edukacije,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih edukacija,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost psihoterapije,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija djelatnosti,
 • za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

II.

Povjerenstvo ima 5 (slovima: pet) članova.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva može se kandidirati svaki član HKPT-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • ne sudjeluje u radu drugih tijela HKPT-a
 • minimalno 5 godina iskustva u psihoterapijskom radu
 • poželjno iskustvo u psihoterapijskom radu kao edukator i/ili supervizor

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 10 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za stručna pitanja”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 5 (slovima: pet) članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Zagreb, 02. svibnja 2022.

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić