Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 37. Zakona o djelatnosti psihoterapije i čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

 

Poziv za kandidaturu za člana/icu Suda časti Hrvatske komore psihoterapeuta

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za člana/ice Suda časti.

II.

Sud časti Komore je neovisno tijelo koje odlučuje o teškim i lakšim povredama dužnosti ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta.

Članove Suda časti bira Skupština Komore.

Sud časti ima tri člana koji na prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članova traje četiri i mogu biti ponovo izabrani.

Članovi Nadzornog i Upravnog odbora Komore ne mogu biti suci Suda časti Komore.

Sud časti donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

Rad Suda časti Komore, uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere te postupak pred Sudom časti Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Suda časti Komore.

III.

Postupak za imenovanje članova Suda pokreće se objavljivanjem javnog poziva članovima Komore da se kandidiraju.

Javni poziv Komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Kandidirati se mogu oni članovi Komore koji imaju potrebna iskustva za obnašanje dužnosti člana Suda.

Uz prijedlog kandidata dostavljaju se dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta, kratak životopis i izjava kandidata o prihvaćanju kandidature.

Pristigle prijedloge kandidata razmatra tročlano Povjerenstvo čiji sastav određuje Upravni odbor Komore.

Nepravovremene i nepotpune prijedloge, kao i prijedloge kandidata koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Poslovnikom Povjerenstvo neće razmatrati.

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 60 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Sud časti”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura, tročlano Povjerenstvo čiji sastav određuje Upravni odbor Komore utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

KLASA: 029-01-02/24-02/05
URBROJ: 445-02-02/24-02/04
Zagreb, 22. svibnja 2024.