Hrvatska komora psihoterapeuta – Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 18. st. 2. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

Poziv za kandidaturu za člana Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. Godine

 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za člana/ice Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta.

Nadzorni odbor je stalno tijelo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Nadzorni odbor:

  • nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata HKPT,
  • nadzire ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta,
  • nadzire materijalno i financijsko poslovanje HKPT
  • može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor HKPT.

 

II.

Nadzorni odbor ima predsjednika I četiri člana.

Ovaj poziv se objavljuje za izbor jednog člana Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine.

 

III.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora HKPT i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština ili Upravni odbor HKPT.

 

IV.

Kandidature podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 30 dana od objave ovog poziva na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Nadzorni odbor”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Nadzornog odbora, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te Skupštini HKPT dostavlja sve potpune i pravovaljane kandidature.

Skupština HKPT bira članove Nadzornog odbora.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

 

PRILOG: Poziv za kandidaturu_Nadzorni odbor_ 07072022