Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 29 Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, na sjednici 04. prosinca 2023. godine donosi odluku o raspisivanju

Poziva za kandidaturu za članove/ice Radne skupine za organizaciju stručnih usavršavanja

Hrvatske komore psihoterapeuta

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora 2 članova/ica Radne skupine za organizaciju stručnih usavršavanja (dalje u tekstu: Radna skupina).

Djelokrug rada Radne skupine:

 1. Pronalazak predavača i dogovaranje teme
 2. Definiranje trajanja predavanja i formata predavanja (online ili u živo)
 3. Organiziranje prostora održavanja
 4. Oglašavanje događanja
 5. Prijava edukacije za bodovanje putem obrasca za organizatore te slanje liste sudionika u tajništvo HKPT

Mandat članovima Radne skupine je 2 godine.

II.

Za člana Radne skupine može se kandidirati svaki član/ica HKPT-a, psihoterapeut/kinja I savjetodavni terapeut/kinja koji ispunjavaju uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

III.

Osoba koja se kandidira dužna je dostaviti:

 1. Fotokopija osobne iskaznice
 2. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije
 3. Potvrda o nekažnjavanju
 4. Životopis
 5. Motivacijsko pismo

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. podnose se Upravnom odboru u roku od 15 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura – Radna skupina za organizaciju stručnih usavršavanja”

V.

Nakon zaprimanja kandidatura, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te imenuje 5 (slovima: pet) članova Radne skupine.

Rezultati izbora za članove Radne skupine objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

PRILOG – poziv_radna_skupina_2023_HKPT