Hrvatska komora psihoterapeuta – Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 18. st. 2. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

 

Poziv za kandidaturu za članove Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta za mandatno razdoblje od 2024. do 2028. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za člana/ice Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta.

Nadzorni odbor je stalno tijelo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Nadzorni odbor:

 • nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata HKPT,
 • nadzire ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje HKPT
 • može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor HKPT.

 

II.

Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana.

Ovaj poziv se objavljuje za 5 članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Uvjeti su:

 • da je član/ica Hrvatske komore psihoterapeuta
 • da je ovlašteni/na psihoterapeut/kinja ili savjetodavni/na terapeut/kinja
 • da je državljanin/ka Republike Hrvatske
 • da nije član/ica Upravnog odbora HKPT i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština ili Upravni odbor HKPT.
 • da protiv kandidata/kinje nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

IV.

Osoba koja se kandidira za funkciju člana/ice Nadzornog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta  dužna je uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

 1. Životopis – uz opis dosadašnjeg tijeka karijere
 2. Motivacijsko pismo
 3. Fotokopija osobne iskaznice
 4. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije.
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju

V.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s datumom 14. ožujka 2024. godine. Prijave se podnose u pisanom i skeniranom obliku na mail adresu tajnistvo@hkpt.hr s naznakom „KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA“.

Svi traženi dokumenti moraju biti potpisani i priloženi u mailu.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Nadzornog odbora, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te Skupštini HKPT dostavlja sve potpune i pravovaljane kandidature.

Skupština HKPT bira članove Nadzornog odbora.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i čije su prijave pravodobne i potpune imat će priliku i dužnost predstaviti se na izbornoj Skupštini u ožujku 2024. godine. Članovi/ice Nadzornog odbora izabrat će se najvećim brojem glasova prisutnih članova izborne Skupštine Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 012-03-01/24-01/03
URBROJ: 445-03-03/24-03
Zagreb, 01. ožujka 2024.