Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

Poziv za kandidaturu za članove Povjerenstva za rad s djecom i mladima

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za rad s djecom i mladima (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • izrađuje prijedlog Pravilnika o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i mladima
  • izrađuje standarde i normative za rad s djecom i mladima
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore
  • za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo za rad s djecom i mladima može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

II.

Povjerenstvo ima pet članova.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva može se kandidirati član HKPT-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • ne sudjeluje u radu drugih tijela HKPT-a
  • minimalno 3 godine iskustva u psihoterapijskom radu s djecom i mladima
  • minimalno 3 godine iskustva u psihoterapijskom radu s djecom i mladima kao edukator i/ili supervizor dječje i/ili adolescentne psihoterapije
  • posjeduje Dopusnicu za rad s djecom i mladima HKPT-a

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 10 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za rad s djecom i mladima”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 5 (slovima: pet) članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Zagreb, 02. svibnja 2022.

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić