Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 37. Zakona o djelatnosti psihoterapije i čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

Poziv za kandidaturu za članove Povjerenstva za stručni nadzor

za mandatno razdoblje 2024.-2028. godine 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za stručni nadzor (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru,
 • daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na djelatnost psihoterapije,
 • vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim odnosno izrečenim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore te druge odgovarajuće mjere,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost psihoterapije,
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i općim aktima Komore.

II.

Povjerenstvo ima 3 (slovima: tri) člana.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva može se kandidirati član HKPT-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • ovlašteni je psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
 • nema izrečenu mjeru za povredu dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta niti je u tijeku disciplinski postupak pred tijelima Komore

 

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a (životopis) podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 14 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a (datum objave 01.03.2024.).

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za stručni nadzor”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petanestt) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 3 (slovima: tri) člana Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 012-03-01/24-01/08
URBROJ: 445-03-03/24-04
Zagreb, 01. ožujka 2024.