Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

Poziv za kandidaturu za članove Povjerenstva za trajno usavršavanje

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za trajno usavršavanje (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
  • provodi proces bodovanja stručnih usavršavanja,
  • organizira stručna usavršavanja samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama, visokim učilištima, fakultetima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev drugih tijela Komore,
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

II.

Povjerenstvo ima 5 (slovima: pet) članova.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva može se kandidirati član HKPT-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • poželjno prethodno iskustvo u vođenju projekata
  • poželjno poznavanje marketinga i prodaje
  • proaktivnost, dobre komunikacijske i organizacijske vještine

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 10 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za trajno usavršavanje”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 5 (slovima: pet) članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Zagreb, 02. svibnja 2022.

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić