Na temelju članka 37. i članka 38. Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine“ broj 18/22) te članka 15. Statuta i uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. donijela je

PRAVILNIK O POSTUPKU, TROŠKOVIMA I NAKNADI ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA I NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM OVLAŠTENIH PSIHOTERAPEUTA I OVLAŠTENIH SAVJETODAVNIH TERAPEUTA

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o stručnom nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta koji obavljaju djelatnost psihoterapije na temelju ugovora s drugim pravnim ili fizičkim osobama ili kao samostalnu djelatnost psihoterapije.
(2) Pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije stječe se priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutu i drugim aktima Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora).
(3) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na članove Komore kojima je rješenjem Komore priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije i koji su upisani u Imenik psihoterapeuta, odnosno Imenik savjetodavnih terapeuta (u daljnjem tekstu: ovlašteni psihoterapeut i ovlašteni savjetodavni terapeut).
(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Komora obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta kao pravna osoba s javnim ovlastima.

Članak 3.

(1) Stručni nadzor obuhvaća ocjenu usklađenosti u postupanju s odredbama Zakona i drugim propisima, poštivanje standarda rada i smjernica koje je donijela Komora, ocjenu etičnosti obavljanja djelatnosti psihoterapije te primjerenosti uvjeta i sredstava za obavljanje djelatnosti psihoterapije, koji se temelji na:
– uvidu u dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama ovlaštenog psihoterapeuta i ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, te stručnom usavršavanju
– provjeravanju poštivanja odredbi Etičkog kodeksa te općih akata Komore
– vođenje i čuvanje propisane evidencije i dokumentacije.

(2) Stručni nadzor ima za svrhu da ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut:
– obavlja djelatnost psihoterapije u skladu s priznatim metodama i dostignućima u djelatnosti psihoterapije
– kroz savjetovanje otkloni utvrđene nepravilnosti i poboljša kvalitetu stručnog rada, uvažavajući stručne preporuke i etička načela psihoterapije.

II. Povjerenstvo za stručni nadzor
Članak 4.

(1) Stručni nadzor organizira Povjerenstvo za stručni nadzor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Skupština Komore.
(2) Povjerenstvo je u svom radu samostalno.
(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se predsjednika i dva člana.
(4) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.
(5) Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova.
(6) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, vodi ih i potpisuje odluke, prijedloge i zaključke koje donosi Povjerenstvo.
(7) Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju ispunjavati iste uvjete koji su propisani za ovlaštene psihoterapeute odnosno ovlaštene savjetodavne terapeute provoditelje stručnog nadzora.
(8) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
– izrađuje prijedlog liste stručnjaka (u daljnjem tekstu: Lista stručnjaka) koji će provoditi stručni nadzor (u daljnjem tekstu: provoditelj stručnog nadzora).
– utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete
– izrađuje godišnji plan stručnog nadzora (u daljnjem tekstu Godišnji plan)
– izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru
– daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na djelatnost psihoterapije
– vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim odnosno izrečenim mjerama
– izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru
– koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva
– u slučaju sumnje u počinjenje teške i lakše povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore te druge odgovarajuće mjere
– poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Sudom časti Komore
– surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost psihoterapije
– obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i općim aktima Komore.

Članak 6.

(1) Povjerenstvo imenuje provoditelja stručnog nadzora s Liste stručnjaka.
(2) Ovlašteni psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut iz stavka 1. ovog članka koji provodi stručni nadzor mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– ovlašteni psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci
– nema izrečenu mjeru za povredu dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta niti je u tijeku disciplinski postupak pred tijelima Komore.

(3) Lista stručnjaka imenuje se na razdoblje od dvije godine i objavljuje se na mrežnoj stranici Komore.

III. Vrste stručnog nadzora
Članak 7.

(1) Stručni nadzor može biti redoviti i izvanredni.

Članak 8.

(1) Redoviti stručni nadzor nad radom članova Komore provodi se na osnovu Godišnjeg plana.
(2) Godišnji plan donosi Upravni odbor Komore najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, na prijedlog Povjerenstva.
(3) Godišnji plan objavljuje se na mrežnoj stranici Komore odmah po donošenju.
(4) Za slučaj da Povjerenstvo, zbog broja izvanrednih stručnih nadzora, nije u mogućnosti izvršiti Godišnji plan o istome je dužno obavijestiti Upravni odbor Komore te predložiti izmjenu Godišnjeg plana.

Članak 9.

(1) Izvanredni stručni nadzor provodi se izvan utvrđenog Godišnjeg plana i to:
– povodom prigovora pravnih i fizičkih osoba, ako za to postoji opravdani razlog
– po službenoj dužnosti ili na zahtjev tijela Komore u slučaju saznanja o nekim važnim činjenicama zbog kojih je opravdano provođenje stručnog nadzora
– po službenoj dužnosti predsjednik Povjerenstva može odrediti provođenje izvanrednog stručnog nadzora na osnovu saznanja iz javnih glasila koja ukazuju da je potrebno provesti nadzor.
(2) Zahtjev za provođenje izvanrednog stručnog nadzora treba biti obrazložen i potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom.
(3) Opravdanost zahtjeva za provođenje izvanrednog stručnog nadzora ocjenjuje Povjerenstvo.
(4) Izvanredni stručni nadzor nad radom ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta ne može se odgoditi.
(5) Povjerenstvo je dužno izvijestiti podnositelja zahtjeva za provođenje stručnog nadzora o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.
(6) Anonimne predstavke ili prijave za provođenje stručnog nadzora nad radom ovlaštenih psihoterapeuta odnosno savjetodavnih terapeuta upućene Povjerenstvu neće se razmatrati.

Članak 10.

(1) Godišnje izvješće o provedenom stručnom nadzorima nad radom članova Komore sadržava podatke o provedbi Godišnjeg plana, podatke o ukupnom broju obavljenih stručnih nadzora i broju pokrenutih po službenoj dužnosti, te podatke o broju izrečenih pojedinih mjera, odnosno broju određenih obveza dodatnog stručnog usavršavanja.
(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo dostavlja Komori najkasnije do 1. ožujka, za prethodnu godinu.

IV. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA
Članak 11.

(1) U skladu s Godišnjim planom, Povjerenstvo donosi odluku o provođenju stručnog nadzora.
(2) Redoviti stručni nadzor obavlja jedan provoditelj stručnog nadzora, a prema potrebi Povjerenstvo može odrediti i dva provoditelja stručnog nadzora, ako to ocijeni potrebnim.
(3) Izvanredni stručni nadzor, obavljaju dva provoditelja stručnog nadzora.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo Odlukom o provođenju stručnog nadzora pokreće postupak stručnog nadzora (u daljnjem tekstu: Odluka).
(2) Odluka treba sadržavati podatke o ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu nad čijim radom će se provesti stručni nadzor, podatke o stručnjaku s Liste stručnjaka koji će provesti stručni nadzor, mjestu i vremenu provođenja stručnog nadzora te druge podatke važne za provođenje stručnog nadzora.

(3) Odluka o provođenju stručnog nadzora mora se dostaviti ovlaštenom psihoterapeutu odnosno savjetodavnom terapeutu nad čijim će se radom provesti stručni nadzor i stručnjaku s Liste stručnjaka koji će provesti stručni nadzor, najkasnije osam dana prije provođenja stručnog nadzora.
(4) Kod izvanrednog stručnog nadzora i u slučaju kada to zahtijeva hitnost, stručni nadzor se može provesti i bez prethodne najave uz obavijest telefonskim putem ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu nad čijim će se radom provesti stručni nadzor, a odluka iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka uručiti će mu se prije provođenja stručnog nadzora.

Članak 13.

(1) Tijekom provođenja stručnog nadzora, obvezna je nazočnost ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta nad čijim se radom provodi stručni nadzor.
(2) Ukoliko se stručni nadzor provodi u pravnoj osobi, stručnom nadzoru prisustvuje i odgovorna osoba kod kojeg je zaposlen ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut nad čijim radom se obavlja stručni nadzor.
(3) Stručnom nadzoru može nazočiti i predstavnik podnositelja zahtjeva za provođenje izvanrednoga stručnog nadzora te druge osobe čija se nazočnost, prema ocjeni Povjerenstva, ukaže potrebnom za provođenje stručnog nadzora, što mora biti navedeno u Odluci iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 14.

(1) Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja djelatnost psihoterapije dužna je omogućiti nesmetano obavljanje stručnog nadzora i staviti na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju, te omogućiti provođenje pregled prostorija, objekata, uređaja, opreme, općih akata.
(2) Povjerenstvo za stručni nadzor će podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka nadležnom tijelu Komore protiv ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta ili odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka za lakšu povredu dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavno terapeuta i ugleda ako:
– onemogućava ili ometa provođenje stručnog nadzora
– ne stavi na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju za provođenje stručnog nadzora
– aktivno ili pasivno odbije sudjelovati u provođenju stručnog nadzora nad radom ovlaštenog psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta.

Članak 15.

(1) Provoditelj stručnog nadzora obvezan je isti provesti u najkraćem mogućem roku, pazeći pri tom da svojim postupcima ne ometa redovan rad ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta nad čijim se radom provodi stručni nadzor.
(2) Ukoliko se stručni nadzor ne može provesti tijekom jednoga radnog dana, pojedine radnje mogu se provesti i kasnije, ali najkasnije unutar roka od 30 dana od dana započetog stručnog nadzora.

Članak 16.

(1) Provoditelj stručnog nadzora odgovoran je ako:
– nesavjesno provodi stručni nadzor
– pri provođenju stručnog nadzora propusti dati uputu za otklanjanje utvrđenih nedostataka
– prekorači svoje ovlasti utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.
(2) Upravni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva provodit će ocjenu odgovornosti provoditelja stručnog nadzora za propuste u provođenju stručnog nadzora.
(3) Upravni odbor Komore će u slučaju da utvrdi odgovornost provoditelja stručnog nadzora donijeti odluku o brisanju s Liste stručnjaka.

Članak 17.

Postupak stručnog nadzora obuhvaća:
– poštivanje Zakona o djelatnosti psihoterapije i drugih propisa kroz provjeru rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije iz članka 1. stavka 3. ovog Pravilnika i uvjeta Zakona o djelatnosti psihoterapije o priznavanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije
– provjeravanje podataka iz Imenika ovlaštenih psihoterapeuta odnosno Imenika ovlaštenih savjetodavnih terapeuta
– provjeravanje poštivanja odredbi Etičkog kodeksa Komore
– poštivanje standarda rada i smjernica koje je donijela Komora
– vođenje psihoterapijske dokumentacije i način pohranjivanja i zaštite dokumenta
– provjeravanje obaveze stručnog usavršavanja
– ostale vrste stručnog nadzora po potrebi
– sastavljanje zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru
– izrada nalaza i mišljenja
– savjetovanje ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta i davanje preporuka za unapređenje kvalitete rada
– poduzimanje odgovarajućih mjera na temelju provedenog stručnog nadzora.

Članak 18.

(1) Pravne i fizičke osobe obvezne su upoznati provoditelja nadzora s podacima koji se, sukladno njihovim aktima, smatraju tajnom, uključivo i podatke o predstavkama građana te sudskim postupcima vezanim uz pružanje usluga psihoterapije.
(2) Podaci za koje provoditelj stručnog nadzora sazna tijekom provođenja stručnog nadzora smatraju se službenom tajnom.

Članak 19.

(1) Tijekom provođenja stručnog nadzora provoditelj stručnog nadzora sastavlja zapisnik, koji mora sadržavati:
– pravni temelj za provođenje stručnog nadzora
– podatke o provoditeljima stručnog nadzora
– mjesto, vrijeme i trajanje stručnog nadzora
– podatke o ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu nad kojima se provodi stručni nadzor
– podatke o drugim osobama koje su nazočne stručnom nadzoru, uključujući i podatke o unutarnjem ustrojstvu pravne i fizičke osobe u kojoj ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut obavlja djelatnost psihoterapije sukladno Zakonu, Statutu i aktima Komore
– prikaz utvrđenog stanja.
(2) Zapisnik potpisuju provoditelj stručnog nadzora i ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut nad čijim stručnim radom je nadzor proveden te druge nazočne osobe iz članka 13. ovog Pravilnika.
(3) Ako ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut nad čijim stručnim radom je nadzor proveden te druge nazočne osobe iz članka 13. ovog Pravilnika imaju primjedbe na zapisnik, iste će se unijeti u zapisnik i čine njegov sastavni dio. Jedan primjerak zapisnika uručuje se ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu nad čijim stručnim radom je nadzor proveden i odgovornoj osobi u pravnoj osobi iz članka 13. ovog Pravilnika.
(4) Odredbe iz ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju na zapisnik o izvanrednom stručnom nadzoru.

Članak 20.

(1) Nakon provedenog stručnog nadzora, provoditelj stručnog nadzora na temelju utvrđenog stanja donosi nalaz i mišljenje u roku od 15 dana od izvršenog stručnog nadzora.
(2) Provoditelj nadzora obvezan je najkasnije u roku od tri radna dana od dana provođenja stručnog nadzora dostaviti zapisnik Povjerenstvu.

Članak 21.

(1) U slučaju da Povjerenstvo temeljem zapisnika i nalaza i mišljenja provoditelja stručnog nadzora utvrdi da postoje lakše povrede dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta donosi odluku o provedenom stručnom nadzoru koja sadrži zahtjev i rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka ovlaštenom psihoterapeutu odnosno ovlaštenom savjetodavnom terapeutu i njegovu poslodavcu u roku od 30 dana od provođenja nadzora.
(2) Ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut i njegov poslodavac dužni su dostaviti Povjerenstvu izvješće o otklanjanju uočenih nedostataka najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka koji je određen u dostavljenoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju da Povjerenstvo Komore ne zaprimi izvješće iz stavka 2. ovog članaka ili utvrdi da i dalje postoji stručni propust ili povreda načela etike iz djelatnosti psihoterapije, obvezno je u daljnjem roku od 15 dana uz zapisnik o provedenim nadzorima s nalazima i mišljenjem podnijeti zahtjev nadležnom tijelu Komore za pokretanje disciplinskog postupka.

Članak 22.

U slučaju da Povjerenstvo temeljem zapisnika i nalaza i mišljenja provoditelja nadzora utvrdi da postoji teška povreda dužnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, obvezno je u daljnjem roku od 15 dana uz zapisnik o provedenom nadzoru s nalazom i mišljenjem podnijeti zahtjev nadležnom tijelu Komore za pokretanje disciplinskog postupka.

Članak 23.

(1) U slučaju da je stručni nadzor proveden povodom prigovora ili zahtjeva pravnih i fizičkih osoba iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika, Povjerenstvo je dužno izvijestiti podnositelja prigovora ili zahtjeva u roku od 30 dana od provedenog stručnog nadzora o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama.
(2) U slučaju da Povjerenstvo temeljem zapisnika i nalaza i mišljenja provoditelja nadzora utvrdi da su stručni propusti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta uzrokovani činjenicama na koje isti nije mogao utjecati, odnosno kada ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut po nalogu poslodavca izvršava poslove koji ne spadaju u djelatnost psihoterapije, da ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut nema minimalne uvjete prostora i opreme za obavljanje djelatnosti psihoterapije ili postoje drugih razlozi koji ugrožavaju potrebnu razinu kvalitete stručnosti ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog savjetodavnog terapeuta, Povjerenstvo će o tome obavijestiti nadležnu inspekciju radi poduzimanja mjera prema poslodavcu.

Članak 24.

(1) Protiv odluke Povjerenstva iz članka 23. stavka 1. ovog Pravilnika, ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut i odgovorna osoba u pravnoj osobi, imaju pravo žalbe Upravnom odboru Komore u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
(2) Upravni odbor Komore mora donijeti odluku najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.
(3) Protiv odluke Upravnog odbora Komore nije dopuštena žalba.

V. Sredstva za obavljanje stručnog nadzora

Članak 25.

(1) Sredstva za provođenje stručnih nadzora ovog Pravilnika osiguravaju se u proračunu Komore.
(2) Odluku o visini naknade za obavljanje poslova stručnog nadzora predsjedniku i članovima Povjerenstva te provoditeljima stručnog nadzora donosi Upravni odbor Komore.
(3) Odluka o visini naknade iz stavka 2. ovog članka donosi se krajem godine za iduću godinu.

VI. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 26.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta („Narodne novine“, broj 4/2021).
(3) Postupci koji su u tijeku dovršiti će se po odredbama ovog Pravilnika.
(4) Ovaj Pravilnik objavit će se na službenim mrežnim stranicama Komore.

 

 

KLASA: 011-01-08/24-01/01
URBROJ: 445-01-08/24-01

Zagreb, 25. ožujka 2024.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić