Upis i izdavanje rješenja o priznavanju prava za obavljanje djelatnosti psihoterapije

Temeljem članka 18. Zakona o djelatnosti psihoterapije, Hrvatska komora psihoterapeuta donosi rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Djelatnost psihoterapije obavlja ovlašteni psihoterapeut i ovlašteni savjetodavni terapeut.

Ovlašteni psihoterapeut je psihoterapeut kojem je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije i koji je upisan u Imenik psihoterapeuta. Ovlašteni savjetodavni terapeut je savjetodavni terapeut kojem je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije i koji je upisan u Imenik savjetodavnih terapeuta

Postupak priznavanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije provodi se kroz uvid u dokumentaciju kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22) te utvrđivanjem da imenovani ispunjava tražene uvjete.

Komora na temelju izvršnog rješenja upisuje psihoterapeuta u Imenik psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta u Imenik savjetodavnog terapeuta. Komora na temelju rješenja upisuje ovlaštenog psihoterapeuta i ovlaštenog savjetodavnog terapeuta u upisnik članova Komore.

Imenici i upisnici su službene su evidencije i javne isprave HKPT-a koja sadrži podatke o psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije  i drugim odredbama općih akata HKPT-a.

Upis u Hrvatsku komoru psihoterapeuta i izdavanje rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

PRISTUPNICA

Kako bi postali član Hrvatske komore psihoterapeuta, molimo vas da ispunite Pristupnicu i priložite potrebnu dokumentaciju:

 • diploma ili potvrda o završenom fakultetskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu
 • diploma ili potvrda o završenoj izobrazbi iz psihoterapije ili Europski certifikat iz psihoterapije EAP-a (ECP) *
 • potvrda o završenoj propedeutici psihoterapije (ukoliko je potrebno za savjetodavne terapeute)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, (pri općinskom kaznenom sudu ili kroz sustav e-građani)

Molimo da se uz pristupnicu prilažu samo traženi dokumenti. 

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača i u ovjerenoj preslici ako je riječ o diplomama i potvrdama iz inozemstva.

Diplome fakulteta stečene u inozemstvu moraju imati Rješenje o priznavanju AZVO-a 

Prijave koje ne zadovoljavaju navedene kriterije Povjerenstvo za upis neće uzeti u razmatranje.

Po završetku postupka uvida u dokumentaciju i utvrđivanja zadovoljenja uvjeta propisanih člankom 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22) zaprimiti ćete obavijest Povjerenstva za upis u roku od 30 dana od zaprimanja Pristupnice.
* Prema članku 19. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22) Hrvatska komora psihoterapeuta utvrđuje i vodi popis psihoterapijskih pravaca. U slučaju da je osoba završila psihoterapijsku izobrazbu iz pravca ili organizacije koja nije na popisu HKPT-a, prvo je potrebno verificirati pravac, organizaciju ili edukaciju od strane Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija. 

Imate pitanja? Dostupni smo putem kontakata ovdje.

Dodatak za državljane članice Europske unijet te državljane trećih država

Državljanin države članice Europske unije, odnosno državljanin treće države obavezan je uz zahtjev i dokumentaciju navedenu na ovoj stranici dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 • presliku isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica),
 • rješenje o priznavanju visokoškolskog obrazovanja
 • radnu/poslovnu dozvolu,
 • dokaz o prijavljenom boravištu/prebivalištu u Republici Hrvatskoj
 • potvrdu o članstvu i aktivnostima u matičnoj komori ili drugoj odgovarajućoj organizaciji,
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom djelatnosti psihoterapije odnosno razini Zajedničkog europskog referentnog okvira C1,
 • dokaz da se protiv njega ne vodi nikakav disciplinski postupak i da nema zabranu obavljanja svoje djelatnosti u matičnoj zemlji iz koje dolazi.

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača i u ovjerenoj preslici.

Česta pitanja

 1. Imam dopusnicu i član sam HKPT-a. Moram li ponovo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije?

Temeljem članka 43. Zakona o djelatnosti psihoterapije, psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji ima dopusnicu, tj. stekao je pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije na temelju starog Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, br. 64/18.) stupanjem na snagu novog Zakona smatra se ovlaštenim psihoterapeutom odnosno ovlaštenim savjetodavnim terapeutom.