Upis i izdavanje rješenja o priznavanju prava za obavljanje djelatnosti psihoterapije

Temeljem članka 18. Zakona o djelatnosti psihoterapije, Hrvatska komora psihoterapeuta donosi rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije.

Djelatnost psihoterapije obavlja ovlašteni psihoterapeut i ovlašteni savjetodavni terapeut.

Ovlašteni psihoterapeut je psihoterapeut kojem je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije i koji je upisan u Imenik ovlaštenih psihoterapeuta. Ovlašteni savjetodavni terapeut je savjetodavni terapeut kojem je priznato pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije i koji je upisan u Imenik ovlaštenih savjetodavnih terapeuta

Postupak priznavanja prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije provodi se kroz uvid u dokumentaciju kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22) te utvrđivanjem da imenovani ispunjava tražene uvjete.

Upis u Hrvatsku komoru psihoterapeuta i izdavanje rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije

Kako bi postali član Hrvatske komore psihoterapeuta, molimo vas da ispunite Pristupnicu i priložite potrebnu dokumentaciju:

  • diploma ili potvrda o završenom fakultetskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
  • diploma ili potvrda o završenoj izobrazbi iz psihoterapije ili Europski certifikat iz psihoterapije EAP-a (ECP) *
  • potvrda o završenoj propedeutici psihoterapije (ukoliko je potrebno za savjetodavne terapeute)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, (pri općinskom kaznenom sudu ili kroz sustav e-građani)

* Molimo da se uz pristupnicu prilažu samo traženi dokumenti. 

* Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača i u ovjerenoj preslici ako je riječ o diplomama i potvrdama iz inozemstva.

* Diplome fakulteta stečene u inozemstvu moraju imati mišljenje AZVO-a 

* Prijave koje ne zadovoljavaju navedene kriterije Povjerenstvo za upis neće uzeti u razmatranje.

* U slučaju promjene prezimena potrebno je priložiti i dokument o promjeni prezimena (npr. vjenčani list)

Po završetku postupka uvida u dokumentaciju i utvrđivanja zadovoljenja uvjeta propisanih člankom 6. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22) zaprimiti ćete obavijest Povjerenstva za upis u roku od 30 dana od zaprimanja Pristupnice.
* Prema članku 19. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22) Hrvatska komora psihoterapeuta utvrđuje i vodi popis psihoterapijskih pravaca. U slučaju da je osoba završila psihoterapijsku izobrazbu iz pravca ili organizacije koja nije na popisu HKPT-a, prvo je potrebno verificirati pravac, organizaciju ili edukaciju od strane Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija. 

Imate pitanja? Dostupni smo putem kontakata ovdje.

Česta pitanja

  1. Imam dopusnicu i član sam HKPT-a. Moram li ponovo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije?

Temeljem članka 43. Zakona o djelatnosti psihoterapije, psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji ima dopusnicu, tj. stekao je pravo na obavljanje djelatnosti psihoterapije na temelju starog Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, br. 64/18.) stupanjem na snagu novog Zakona smatra se ovlaštenim psihoterapeutom odnosno ovlaštenim savjetodavnim terapeutom.