Na temelju članka 29. Zakona o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine, br. 64/18) Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 14. ožujka 2019. godine usvojila je

STATUT
HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odredbama Statuta pobliže se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti članova Hrvatske komore psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora), poslovi i zadaci Komore, način upravljanja Komorom, oblici organiziranja i rada u Komori, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, javnost rada i informiranje, način financiranja Komore te druga pitanja značajna za djelatnost psihoterapije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I DJELATNOST KOMORE

Status Komore

Članak 2.

(1) Komora je samostalna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

Naziv i sjedište Komore

Članak 3.

(1) Naziv Komore glasi: HRVATSKA KOMORA PSIHOTERAPEUTA
(2) Skraćeni naziv Komore glasi: HKPT
(3) Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: CROATIAN CHAMBER OF PSYCHOTHERAPISTS
(4) Sjedište Komore je u Zagrebu, Maksimirska 51A.
(5) O promjeni naziva i sjedišta Komore odlučuje Skupština Komore.

Grb, znak, pečat i žig

Članak 4.

(1) Komora ima svoj grb, znak, pečat i žig.
(2) Komora ima grb koji se sastoji iz slova HKPT. Grb je okruglog oblika, uz gornji dio oboda je natpis “Hrvatska komora”, a uz donji dio obod natpis “psihoterapeuta”. U sredini su slova “HKPT”. Komora ima logo.
(3) Komora ima pečat i žig s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, okruglog oblika promjera 38 mm koji se stavlja na akte koje donosi u okviru javnih ovlasti.
(4) Komora ima pečat s logom Komore, okruglog oblika promjera 30 mm s nazivom i sjedištem Komore.
(5) Naručivanje, uporaba i zamjena pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.

Članak 5.

(1) Članovi Komore su psihoterapeuti, savjetodavni terapeuti i vježbenici koji obavljaju djelatnost psihoterapije na području Republike Hrvatske.
(2) Komora predstavlja i zastupa interese članova Komore, unapređuje djelatnost psihoterapije te se brine za ugled i pravilno obavljanje djelatnosti psihoterapije u Republici Hrvatskoj.
(3) Komora skrbi da članovi Komore savjesno i u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (u daljnjem tekstu: ZODPT) obavljaju djelatnost, čuvaju ugled, čast i prava, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu.

Djelatnost

Članak 6.

(1) Komora obavlja sljedeće poslove s javnim ovlastima:
1. vodi Imenik psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i psihoterapijskih vježbenika,
2. vodi Upisnik psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koji obavljaju grupnu privatnu praksu,
3. vodi Upisnik trgovačkih društava i obrta koja obavljaju psihoterapijsku djelatnost,
4. izdaje odobrenje za samostalan rad (dopusnicu),
5. izdaje odobrenje za početak rada privatne prakse,
6. izdaje odobrenje za vježbenički rad,
7. obavlja stručni nadzor nad radom psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i psihoterapijskih vježbenika.
(2) izdaje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

Članak 7.

Osim javnih ovlasti iz članka 6. ovoga Statuta, Komora obavlja i sljedeće poslove:

 • prati, proučava i stručno nadzire obavljanje psihoterapijske djelatnosti,
 • utvrđuje standarde i normative za djelatnost psihoterapije,
 • donosi Kodeks psihoterapijske etike za djelatnost psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • prati i nadzire rad i poštivanje profesionalne etike psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika i poduzima mjere, a posebno u slučajevima pritužbi na rad psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa od utjecaja na razvoj psihoterapijske djelatnosti,
 • zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
 • sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • propisuje sadržaj, rokove i postupak trajnog stručnog usavršavanja psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • vodi evidenciju dostavljenih potvrda o završenom edukacijskom programu,
 • nadzire i vrednuje stručno usavršavanje psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta,
 • izdaje mišljenje o programu provođenja edukacije iz pojedinog psihoterapijske škole,
 • surađuje s nadležnim ministarstvom te drugim tijelima državne uprave na svim područjima od interesa za djelatnost psihoterapije te daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na struku psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća djelatnosti psihoterapije i pitanja od općeg društvenog interesa,
 • utvrđuje disciplinske mjere za lakše i teže povrede radnih dužnosti psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • provodi disciplinski postupak i izriče mjere za disciplinske povrede dužnosti psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika,
 • zastupa interese svojih članova i štiti pravo na privatnost svojih članova u okviru pozitivnih propisa Republike Hrvatske,
 • pruža savjetodavnu pomoć u ostvarivanju pravne pomoći svojim članovima,
 • daje stručne savjete svojim članovima,
 • koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
 • surađuje s nadležnim inspekcijama,
 • izdaje glasilo i druge stručne edicije,
 • održava informativnu web stranicu Komore,
 • organizira stručne skupove, tečajeve, edukacije, seminare, kongrese, simpozije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ZODPT, ovim Statutom i drugim propisima Komore.

Članak 8.

(1) Komora vodi ove imenike i upisnike:
Imenik psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i psihoterapijskih vježbenika,
Upisnik psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koji obavljaju grupnu privatnu praksu,
Upisnik trgovačkih društava i obrta koja obavljaju psihoterapijsku djelatnost,
Imenik supervizora za psihoterapeute i savjetodavne terapeute,
Imenik mentora/supervizora za psihoterapijske vježbenike,
(2) Komora vodi evidenciju o edukacijskim centrima, poduzećima i školama pojedinih psihoterapijskih pravaca koji provode edukaciju na području Republike Hrvatske.

(3) Imenici iz stavka 1. ovoga članka javne su knjige. Izvaci iz tih knjiga te potvrde izdane na temelju podataka iz tih knjiga, javne su isprave.
(4) Postupak upisa u imenike i upisnike Komore te sadržaj i izgled iskaznica članova Komore, uredit će se Pravilnikom o postupku upisa u imenike koji donosi Skupština Komore.

Članak 9.

U imenike i upisnike iz članka 8. Statuta Komore upisuju se sljedeći podaci:

 • ime i prezime psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika, i njihov osobni identifikacijski broj,
 • datum i mjesto rođenja,
 • podaci o školovanju, osnovnom zanimanju i psihoterapijskom pravcu,
 • podaci o završenoj propedeutici psihoterapije,
 • podaci o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju,
 • dan upisa,
 • broj i datum rješenja o upisu,
 • dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je određeno brisanje iz imenika,
 • zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka i
  podaci o dužnostima u tijelima Komore te njihovo trajanje.

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

Prava članova Komore jesu:

 • pravo biranja tijela Komore i da budu birani u tijela Komore,
 • pravo na sudjelovanje u radu Komore,
 • pravo na predlaganje i razmatranje pitanja iz djelokruga Komore,
 • pravo na savjetovanje pri izboru pomoći iz strukovne problematike,
 • pravo na stručne savjete iz područja psihoterapijske djelatnosti,
 • pravo na mogućnost osiguranja od odgovornosti za naknadu štete nastale u pružanju svojih usluga,
 • pravo korištenja svim povlasticama koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • pravo na pomoć kod traženja posla i izvješćivanje o potrebama za njihovim uslugama,
 • pravo na usmjeravanje i usklađivanje međusobnih odnosa i zajedničkih interesa u Komori,
 • pravo na stručna savjetovanja, seminare i druge stručne sastanke koje organizira Komora,
 • pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 7. ovog Statuta,
 • druga prava koja proizlaze iz ovoga Statuta i drugih akata Komore.

Članak 11.

Obveze članova Komore jesu:

 • poštovanje i pridržavanje svih akata i odluka koje donose tijela Komore,
 • poštovanje svih tijela Komore,
 • rad u stručnim povjerenstvima i radnim grupama Komore,
 • redovito obavješćivanje Komore o svim podacima i promjenama podataka koje propisuje Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnice te drugi akti Komore,
 • uredno odgovaranje na sve upite koje podnosi Komora,
 • suradnja u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom aktu Komore i
  redovito plaćanje članarine te podmirivanje drugih obveza prema Komori koje proizlaze iz ovog Statuta, općih akata Komore i drugih pozitivnih propisa,

IV . USTROJSTVO KOMORE

Članak 12.

(1) Tijela Komore jesu:

Skupština,
Upravni odbor,
Izvršni odbor,
Predsjednik,
Disciplinski sud,
Povjerenstva:
– Etičko povjerenstvo,
– Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje
– Povjerenstvo za stručni nadzor
– Povjerenstvo za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole(2) Članovi Upravnog i Izvršnog odbora, Disciplinskog suda i povjerenstava mogu biti isključivo psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti.
(3) Predsjednik Komore i predsjednici povjerenstava i Disciplinskog suda mogu biti isključivo psihoterapeuti.
(4) Mandat tijela Komore traje četiri godine odnosno do izbora novih tijela. Isti članovi izbornih tijela mogu biti ponovno birani u ta tijela.
(5) Tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem, osim ako drugim aktima Komore nije drugačije određeno.

1. Skupština

Članak 13.

(1) Skupština Komore je najviše tijelo Komore i čine je svi članovi Komore.
(2) Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut Komore,
 • donosi program rada Komore i prihvaća izvješće o izvršenju toga programa,
 • donosi godišnji proračun prihoda i rashoda i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Komore i drugih tijela Komore,
 • donosi strateške odluke važne za rad Komore,
 • imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore,
 • imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora Komore,
 • bira i razrješuje članove Izvršnog odbora, Etičkog povjerenstva, Disciplinskog suda te drugih
 • povjerenstava i njihove zamjenike,
 • donosi odluku o promjeni sjedišta Komore,
 • donosi odluku o visini upisnine, članarine i naknade za usluge Komore,
 • donosi Kodeks psihoterapijske etike,
 • odlučuje o prihvaćanju izvješća svih tijela Komore,
 • odlučuje o raspisivanju izbora te provodi imenovanja i razrješenja,
 • odlučuje o žalbama na odluke Izvršnog odbora Komore.

Članak 14.

(1) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore koji rukovodi njenim radom i potpisuje akte Komore.
(2) Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.
(3) Izvanrednu sjednicu Skupštine Komore saziva predsjednik Komore temeljem pisanog zahtjeva Upravnog odbora ili trećina članova Komore.
(4) Predsjednik Komore dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Komore najkasnije u roku od 21 (dvadestijedandan) dana po primitku zahtjeva iz stavka 3. ovog članka. U slučaju njegove spriječenosti, Skupštinu sazva zamjenik predsjednika Komore.
(5) Uz poziv za izvanrednu sjednicu predsjednik Komore dužan je dostaviti prijedlog dnevnog reda.
(6) Odluke na Skupštini Komore se donose većinom glasova prisutnih članova Komore i članova Skupštine koji su glasali elektroničkim putem.

Članak 15.

U slučaju da se ne provedu izbori za tijela Komore, dosadašnji članovi tijela Komore nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, a najduže 6 (šest) mjeseci po isteku mandata.

Članak 16.

(1) Skupština Komore na neposrednim i tajnim izborima bira članove Upravnog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika, članove Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva te Disciplinskog suda Komore.
(2) Skupština Komore može razriješiti predsjednika, zamjenika predsjednika, člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva te Disciplinskog suda Komore i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:
– to osobno zatraže,
– krše propise i opće akte Komore,
– ne provode odluke tijela Komore,
– nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroče Komori veću štetu.

Članak 17.

Rad Skupštine pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine, a posebno: način sazivanja sjednica Skupštine, način raspravljanja u Skupštini, način odlučivanja i glasovanja o prijedlozima odluka, o izboru predsjednika Komore i drugih tijela Komore, o izvješćima tijela Komore, i dr.

2. Upravni odbor Komore

Članak 18.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, izvršava programa rada Komore i donesene akata Skupštine te druga prava i obveze određene Statutom Komore, a za svoj rad odgovara Skupštini.
(2) Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore, predstavnici osnivača te 7 (sedam) članova koje izabere Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno birani.
(3) Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva njegove sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora.

Članak 19.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke, zaključke i stajališta te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština raspravlja,
 • utvrđuje i usklađuje interese članova Komore pri oblikovanju mjera ekonomske politike i izrade zakona i podzakonskih propisa,
 • procjenjuje učinak važećih propisa i tijelima državne uprave predlaže nove mjere za jačanje djelatnosti psihoterapije,
 • osniva i imenuje članove radnih skupina, povjerenstava, stručnih savjeta, ekspertnih radnih skupina za pojedina područja s obvezujućim stručnim mišljenjima,
 • rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Komore,
 • osniva stručna povjerenstva,
 • priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 • izrađuje zajednička mišljenja članova Komore na području djelatnosti psihoterapije,
 • predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog i Izvršnog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Etičkog povjerenstva Komore i članove Disciplinskog suda Komore,
 • obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore te ih razrješuje,
 • brine o interesima članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 • usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 • obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 • održava web stranicu Komore i imenuje urednika web stranice,
 • ustanovljuje potrebe i stavove te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 • usvaja rebalans financijskog plana Komore,
 • nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 • bira i razrješuje predsjednika i suce Disciplinskog Suda pri Komori,
 • imenuje i razrješava predsjednika i članove Disciplinskog Suda,
 • imenuje i razrješava predsjednika i članove povjerenstava,
 • određuje predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,
 • odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 • odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drugačije određeno,
 • odlučuje o žalbama na odluke Povjerenstava i Disciplinskog suda,
 • odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 • brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 • obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost psihoterapije,
 • donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 • rješava i ostala pitanja što prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije, ovom Statutu i drugim općim aktima iz njegove nadležnosti ili koja mu Skupština ustupi na rješavanje.

Članak 20.

(1) Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore, a u odsutnosti predsjednika saziva ju zamjenik.
(2) Upravni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni najmanje 6 (šest) nazočnih članova.
(3) Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, a naročito: način sazivanja sjednica Upravnog odbora, raspravljanje i glasovanje.

3. Izvršni odbor

Članak 21.

(1) Izvršni odbor Komore čine predsjednik Komore, zamjenik, tajnik, blagajnik, referent za upise u imenike i upisnike Komore te još jedan član.
(2) Izvršnim odborom predsjedava predsjednik Komore.
(3) Predsjednik Komore saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Izvršni odbor ili Skupština Komore.
(4) Izvršni odbor Komore pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.

Članak 22.

(1) Izvršni odbor Komore:

1. vodi Imenik psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i psihoterapijskih vježbenika,
2. vodi Upisnik psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koji obavljaju grupnu privatnu praksu,
3. vodi Upisnik trgovačkih društava i obrta koja obavljaju psihoterapijsku djelatnost,
4. izdaje odobrenja za samostalan rad (dopusnicu) te odobrenja za vježbenički rad,
5. izdaje rješenje o odobrenju za početak rada
6. odlučuje o privremenoj obustavi rada psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta
7. vodi Imenik supervizora za psihoterapeute i savjetodavne terapeute te Imenik mentora/supervizora za psihoterapijske vježbenike na temelju dostavljenih potvrda o završenom edukacijskom programu iz pojedinog psihoterapijskog pravca,
8. vodi popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe,
9. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore,
10. nadzire ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,
11. može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.
(2) Članovi Izvršnog odbora Komore mogu sudjelovati u radu sjednica Upravnog odbora Komore, ali bez prava odlučivanja.
(3) Rad Izvršnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

4. Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore

Članak 23.

(1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore bira Skupština Komore na mandat od četiri godine i mogu biti ponovno birani na još jedan mandat.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore mogu obavljati svoje poslove temeljem ugovora o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili bez zasnivanja radnog odnosa uz naknadu.
(3) Predsjednik Komore odgovara za svoj rad Skupštini Komore.

Članak 24.

Predsjednik Komore:

 • predstavlja i zastupa Komoru te odgovara za zakonitost njezina rada,
 • predlaže Skupštini Komore program i smjernice rada Komore,
 • usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja te rada ukupnog sustava Komore,
 • saziva i predsjedava Skupštinom,
 • odgovara za izvršavanje zaključaka i odluka Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,
 • potpisuje ugovore koje sklapa Komora te akte koje donosi Skupština Komore i akte o provedbi odluka Skupštine Komore,
 • odlučuje o sklapanju ugovora o radu te o pravima i obvezama iz radnog odnosa,
 • podnosi zahtjeve Disciplinskom sudu Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 • predlaže Upravnom odboru kandidate za članove Disciplinskog suda Komore,
 • predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
 • brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore te je ovlašten zatražiti izvješće od svih tijela Komore, tajnika i blagajnika te sukladno istima i djelovati,
 • daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 • donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom ili općim aktima Komore, te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Članak 25.

(1) Predsjednik Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti do 50.000,00 kuna, a poslove preko iznosa od 50.000,00 kuna predsjednik Komore može sklapati samo na temelju odluke Upravnog odbora Komore.
(2) Predsjednik Komore može, uz suglasnost Upravnog odbora, suspendirati člana bilo kojeg tijela Komore do prve sjednice Upravnog odbora ili Skupštine, ako ne obavlja svoju dužnost ili na drugi način onemogućuje rad tijela Komore ili ako postoje druge zapreke za njegovo sudjelovanje u radu tijela Komore.
(3) Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata u skladu s odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore.
(4) Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.
(5) U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora i imenovanja od strane Skupštine Komore, ali najdulje 90 (devedeset) dana.

Članak 26.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Komore bira se na temelju kandidacijskog postupka, koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.
(2) Za predsjednika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je član Komore,
 • da je psihoterapeut,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina psihoterapijskog iskustva uz ECP (Europski certifikat psihoterapeuta) ili pet (5) godina iskustva u djelatnosti psihoterapije,
 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije,
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta.

(3) Kandidat uz prijavu treba priložiti životopis, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o radnom stažu te prijedlog plana rada Komore za mandatno razdoblje za koje se natječe.

5. Disciplinski sud Komore

Članak 27.

(1) Disciplinski sud Komore odlučuje o lakšim i težim povredama radne dužnosti psihoterapeuta, savjetodavnog terapeuta i vježbenika.
(2) Članove Disciplinskog suda Komore bira Skupština Komore.
(3) Disciplinski sud Komore sastoji se od 3 (tri) člana koji na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
Članak 28.

(1) Psihoterapeut, savjetodavni terapeut i vježbenik je odgovoran ako:
1. postupa protivno odredbama Zakona o djelatnosti psihoterapije,
2. postupa protivno odredbama Kodeksa psihoterapijske etike,
3. ne obavlja psihoterapijsku djelatnost sukladno pravilima struke,
4. svojim ponašanjem prema korisniku njegovih usluga, kolegi iz Komore ili treći osobama povrijedi ugled profesije,
5. ne ispunjava Statutom ili drugim općim aktom propisane članske obveze prema Komori,
6. počini kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje djelatnosti psihoterapije te bude pravomoćnom sudskom presudom osuđen za to kazneno djelo.

Članak 29.

(1) Lakša povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda članova Komore, odnosno njihove djelatnosti te Zakona o djelatnosti psihoterapije, Kodeksa etike psihoterapeuta i drugih općih akata Komore pri čemu nema trajne posljedice ili je posljedica neznatna.

(2) Teža povreda je svako narušavanje dužnosti i ugleda članova Komore odnosno njihove djelatnosti te Zakona o djelatnosti psihoterapije, Kodeksa etike psihoterapeuta i drugih općih akata Komore, koje ima teže značenje obzirom na važnost, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili težinu.
(3) Za laku povredu može se izreći novčana kazna do visine prosječne neto plaće u RH, a za tešku povredu do 6 (šest) prosječnih neto plaća u Republici Hrvatskoj.
(4) Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti ili na zahtjev Upravnog ili Izvršnog odbora.
(5) O žalbama na odluke Disciplinskog suda Komore odlučuje Upravni odbor.
(6) Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Komore ne mogu biti suci Disciplinskog suda Komore.
(7) Rad Disciplinskog suda Komore, uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere te postupak pred Disciplinskim sudom Komore pobliže se određuju Poslovnikom o radu Disciplinskog suda Komore.

6. Povjerenstva Komore

Članak 30.

(1) Povjerenstva Komore su:

Etičko povjerenstvo,
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
Povjerenstvo za stručni nadzor
Povjerenstvo za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole.
(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od 5 (pet) članova, koji između sebe biraju predsjednika.
(3) Povjerenstva donose odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
(4) Način rada stalnih povjerenstava pobliže će se urediti Poslovnikom o radu povjerenstava.
(5) Jednom godišnje svako povjerenstvo daje Izvještaj o svom radu Skupštini Komore.

Etičko povjerenstvo

Članak 31.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog Kodeksa psihoterapijske etike (psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika),
 • prati pridržavanje pravila etike u djelatnosti psihoterapije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • u slučaju sumnje u povredu Kodeksa psihoterapijske etike, predlaže predsjedniku Komore pokretanje postupka pred disciplinskim Sudom Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

Članak 32.

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost psihoterapije,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore te isto organizira,
 • izrađuje prijedlog Programa trajnog usavršavanja i provjere stručnosti s rokovima,
 • predlaže trajanje, sadržaj i program poslijediplomskih studija,
 • daje mišljenje Skupštini Komore o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja vježbeničkog staža,
 • organizira trajnu naobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Povjerenstvo za stručni nadzor

Članak 33.

(1) Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • izrađuje izvješće o provedenom stručnom nadzoru,
 • daje stručna mišljenja Skupštini Komore kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti psihoterapije,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
  izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva,
  u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore te druge mjere,
  svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima te ministarstvom nadležnim za djelatnost psihoterapije,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

(2) Stručni nadzor obuhvaća ocjenu stručnosti i etičnosti obavljanja djelatnosti psihoterapije te opsega i kakvoće izvršenih usluga psihoterapeuta.
(3) Komora je obvezna provesti stručni nadzor i na prijedlog fizičke ili pravne osobe kada za to postoje opravdani razlozi sukladno provedbenom propisu iz članka 36. ZODPT-a.

Povjerenstvo za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole

Članak 34.

Povjerenstvo za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje usklađenost izobrazbe psihoterapijskih pravaca i pojedinih programa za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore,
 • Odobrava uvrštenje na popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe koji vodi Komora,
 • Obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

7. Ured Komore

Članak 35.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, u Komori se organizira Ured Komore.
(2) Predsjednik Komore organizira rad i vodi ured Komore.
(3) Organizacija ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.
(4) Način organizacije i ustroj ureda Komore pobliže će se odrediti Pravilnikom o uredu Komore.

Tajnik

Članak 36.

(1) Tajnika Komore bira Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.
(2) Tajnik Komore profesionalno obavlja administrativne poslove za potrebe Komore i sudjeluje u radu Izvršnog odbora Komore.
(3) Tajnik Komore za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom odboru Komore.
(4) Tajnik Komore obavlja poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Komore. U suradnji s predsjednikom i zamjenikom predsjednika Komore provodi zaključke i odluke Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika i ostalih tijela Komore.

Blagajnik

Članak 37.

(1) Blagajnik Komore obavlja sljedeće poslove:

 • predlaže i sastavlja godišnji plan i program financijskoga i materijalnog poslovanja Komore te završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini Komore, Upravnom odboru i Nadzornom odboru Komore,
 • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja Komore,
 • sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja,
 • sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
 • surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
 • obavlja sve ostale poslove koje mu predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.

(2) Blagajnika Komore bira Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.
(2) Izvori financiranja Komore jesu:
upisnina,
članarina,
državni proračun,
donacije i sponzorstva,
naknade za usluge Komore i
drugi prihodi ostvareni djelatnošću Komore.
(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Komora ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za poslovanje Komore, za trajno usavršavanje članova, za razvoj djelatnosti psihoterapije, za pomoć članovima i to u skladu s općim aktima Komore.
Financijsko poslovanje Komore uređuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju.

VI. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 39.

Rad Komore je javan, javnost se obavještava o radu Komore putem službene web stranice Komore, a prema potrebi i drugim načinima obavješćivanja.

VII. ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD

Članak 40.

(1) Psihoterapeutu, savjetodavnom terapeutu koji je završio formalno obrazovanje te položio adekvatan, pojedinom psihoterapijskom školom propisan završni ispit i koji je upisan u imenik, Komora će izdati dopusnicu.
(2) Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta za samostalno obavljanje psihoterapijske djelatnosti.
(3) Za izdavanje dopusnice potrebno je da formalno obrazovanje ispunjava minimalne uvjete osnovnog standarda obrazovanja koji je usuglašen s Hrvatskom psihoterapijskom komorom.
(4) Psihoterapeuti, savjetodavni terapeuti mogu obavljati djelatnost psihoterapije jedino na temelju dopusnice.
(5) Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja uređuje se Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnice.

VIII. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 41.

Sve odluke, odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana Komore obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu, s poukom o pravnom lijeku.

Članak 42.

(1) Protiv odluka tijela Komore te odluke stalnih povjerenstava Komore član Komore ima pravo žalbe Upravnom odboru Komore u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke odnosno rješenja za koje smatra da je povrijedilo njegovo pravo, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.
(2) Žalba odgađa izvršenje odluke odnosno rješenja.

Članak 43.

(1) Upravni odbor Komore dužan je odluku o žalbi donijeti na prvoj idućoj sjednici od dana primitka žalbe, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana.
(2) Član Komore može biti pozvan na sjednicu Upravnog odbora Komore na kojoj se raspravlja o njegovoj žalbi i izjasniti se o činjenicama koje su važne za donošenje odluke, osim ako ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.
(3) Protiv izvršne odluke tijela Komore može se pokrenuti upravni spor.

IX. PRESTANAK RADA KOMORE

Članak 44.

(1) Odluku o prestanku rada Komore može donijeti isključivo Skupština Komore.
(2) U slučaju prestanka rada Komore, njena imovina prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se prema postupku za donošenje Statuta.

Članak 46.

Ovaj Statut objavit će se na službenoj web stranici Komore, na web stranici nadležnog ministarstva i na web stranici Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske.

Članak 47.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 14.3.2019. godine

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

________________________________