Temeljem čl. 24. i 29. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 20. studenoga 2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

 

I. kojom se imenuju članovi Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija:

 

  1. Bezić Irena, psihoterapeutkinja
  2. Biočić Zrilić Grozdana, psihoterapeutkinja
  3. Bošnjaković Josip, psihoterapeut
  4. Butorac Danko, psihoterapeut
  5. Jurić Ivana, psihoterapeutkinja

 

II. Mandat Povjerenstvu traje 4 godine.

 

 

Obrazloženje

Člankom 24. Statuta Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je obavljati izbor, imenovanje I razrješenje članova povjerenstava Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Povjerenstva ulaze sljedeći poslovi:

  • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe koji vodi Komora,
  • utvrđuje usklađenost psihoterapijskih pravaca, organizacija i pojedinih programa edukacije za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
  • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca, organizacija i programa edukacije koji vodi Komora,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore, svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

 

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

 

PRILOG - SCAN_20231123_115539345