Temeljem čl. 24. i 30. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I. kojom se imenuje TAJNICA i članica Ureda Komore:

– GORDANA KATALENIĆ, psihoterapeutkinja

II. Mandat tajnici traje 2 godine.

 

Obrazloženje

Člankom 24. Statuta Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je obavljati izbor, imenovanje i razrješenje tajnika Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Tajnice ulaze sljedeći poslovi:

  • koordinira rad i surađuje s povjerenstvima i tijelima HKPT-a
  • vodi bazu podataka o članovima/icama HKPT-a
  • vodi evidenciju bodova i stručnih usavršavanja članova/ica HKPT-a
  • obavlja sve ostale poslove koje mu/joj predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić

PRILOG - UO_Odluka_UO_imenovanje_tajnica_Gordana_Katalenić112023