Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor HKPT na svojoj sjednici dana 26. veljače 2024. godine donio je

 

Odluku o razrješenju blagajnice hrvatske komore psihoterapeuta

  1. Članica i blagajnica Hrvatske komore psihoterapeuta RAJKA RADE razrješuje se dužnosti blagajnice.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Blagajnica Rajka Rade imenovana je Odlukom Upravnog odbora od 06. lipnja 2022. godine. Temeljem odredbe 24. Statuta Komore Upravni odbor može razriješiti članove tijela, radnih skupina i povjerenstava Hrvatske komore psihoterapeuta i prije isteka mandata za koji su imenovani ako to član osobno zatraži.

Članica i blagajnica Hrvatske komore psihoterapeuta RAJKA RADE osobno je zatražila razrješenje dužnosti.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 012-03-05/24-01/17
URBROJ: 445-03-05/24-2
Zagreb, 27. veljače 2024.