Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

 1. Osniva se Povjerenstvo za stručna pitanja, psihoterapijske standarde i normative
 2. Za članove Povjerenstva navedenog u točki I. biraju se:
  • Belić Sandro
  • Brlek Eva
  • Jurman Joško
  • Senečić Tomislav
  • Vrsaljko Jelena

3. Poslovnik o radu Povjerenstva navedenog u točki I. donijet će Skupština Komore u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Povjerenstva navedenog u točki I. izreke ulaze sljedeći poslovi:

 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih pravaca,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje organizacija koji provode psihoterapijske edukacije,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih edukacija,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost psihoterapije,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija djelatnosti,
 • za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Člankom 12. st. 7. Statuta Komore propisano je da će se, Ustrojstvo, nadležnost i način rada povjerenstava, urediti poslovnicima o radu navedenih tijela koje donosi Skupština Komore stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

PRILOG Odluka_UO_Pov_za_strucna_pitanja06062022