Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 24. svibnja 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I. Osniva se Povjerenstvo za trajno usavršavanje.

II. Za članove Povjerenstva navedenog u točki I. biraju se:

 1. Bakotić Linda
 2. Cindori Valentina
 3. Goršić Petra
 4. Šiškov Tončica
 5. Vlahek Teskera Ivana

III. Poslovnik o radu Povjerenstva navedenog u točki I. donijet će Skupština Komore u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

 

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Povjerenstva navedenog u točki I. izreke ulaze sljedeći poslovi:

 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • provodi proces bodovanja stručnih usavršavanja,
 • organizira stručna usavršavanja samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama, visokim učilištima, fakultetima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev drugih tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

 

Člankom 12. st. 7. Statuta Komore propisano je da će se, Ustrojstvo, nadležnost i način rada povjerenstava, urediti poslovnicima o radu navedenih tijela koje donosi Skupština Komore stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

PRILOG - Odluka_UO_Pov_za_trajno_usavr24052022