Temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I. Osniva se Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti.

II. Za članove Povjerenstva navedenog u točki I. biraju se:

  1. Barolin Belić Nataša
  2. dr.sc. Dabo Krešimir
  3. Jurjević Irena
  4. Prof.dr.sc. Klarin Mira
  5. dr.sc. Žurić Jakovina Iva

III. Poslovnik o radu Povjerenstva navedenog u točki I. donijet će Skupština Komore u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV. Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Obrazloženje

Člankom 12. st. 5. Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je osnivati povjerenstva i druga radna tijela Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore dok st. 6. čl. 12. propisuje da je Upravni odbor ovlašten birati, imenovati i razrješavati članove povjerenstava. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Povjerenstva navedenog u točki I. izreke, a sukladno Pravilniku o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN109/2022), ulaze sljedeći poslovi:

  • uspoređuje stručne kvalifikacije i daje ocjenu postojanja bitnih razlika,
  • donosi Poslovnik o svome radu,
  • razmatra sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena obrazovna kvalifikacija, diplomu/certifikat inozemnog visokog učilišta na kojem je stručna kvalifikacija stečena i studijskog programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući dokument, uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program, trajanje obrazovanja, prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije, mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, ako je potrebno, druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Člankom 12. st. 7. Statuta Komore propisano je da će se, Ustrojstvo, nadležnost i način rada povjerenstava, urediti poslovnicima o radu navedenih tijela koje donosi Skupština Komore stoga je odlučeno kao u točki III. izreke.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić