Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, raspisuje

PONOVLJENI Poziv za kandidaturu za članove Povjerenstva za propedeutiku

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se ponovni postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za propedeutiku (dalje u tekstu: Povjerenstvo) jer nisu izabrani svi članovi Povjerenstva za propedeutiku.

Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju edukacije iz propedeutike psihoterapije,
  • odobrava nove programe propedeutike u skladu s Pravilnikom o sadržaju edukacije iz propedeutike psihoterapije,
  • evaluira i provodi kontrolu kvalitete nad programima propedeutike psihoterapije,
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

II.

Povjerenstvo ima 3 (slovima: tri) člana.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva može se kandidirati član HKPT-a koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • iskustvo u držanju nastave u svojstvu nositelja i/ili izvođača predmeta na visokoškolskoj razini i/ili u okviru nekih formalnih programa obrazovanja odraslih osoba.
  • iskustvo u psihoterapijskom radu kao edukator i/ili supervizor
  • ne sudjeluje kao organizator programa propedeutike i/ili nositelj kolegija na programima propedeutike

IV.

Kandidature s životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za propedeutiku”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 3 (slovima: tri) člana Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić