Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 26. st. 1. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, na sjednici 12. prosinca donosi odluku o ponovnom raspisivanju

Poziva za kandidaturu za članove Povjerenstva za usporedbu

stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

za mandatno razdoblje 2022.-2026. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/ice Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je regulirano kao povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT) i to temeljem odredbe čl. 7. Pravilnika o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 109/22).

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • uspoređuje stručne kvalifikacije i daje ocjenu postojanja bitnih razlika,
  • donosi Poslovnik o svome radu,
  • razmatra sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena obrazovna kvalifikacija, diplomu/certifikat inozemnog visokog učilišta na kojem je stručna kvalifikacija stečena i studijskog programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući dokument, uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program, trajanje obrazovanja, prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije, mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, ako je potrebno, druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

II.

Povjerenstvo ima 5 (slovima: pet) članova.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava.

Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

Dva člana  Povjerenstva imenuju se iz reda ovlaštenih psihoterapeuta koji najmanje 5 (slovima: pet) godina obavljaju djelatnost psihoterapije.

Dva člana Povjerenstva imenuju se iz reda ovlaštenih savjetodavnih terapeuta koji najmanje 5 (slovima: pet) godina obavljaju djelatnost psihoterapije.

Jedan član Povjerenstva imenuje se iz reda stručnjaka koji u sklopu svoje osnovne djelatnosti provodi izobrazbu stručnjaka za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj ili koji je sudjelovao u izradi programa izobrazbe stručnjaka za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj.

III.

Za člana Povjerenstva se može kandidirati svaki član HKPT-a, a koji ispunjava uvjete iz čl. II. ovog Poziva odnosno čl. 7. Pravilnika.

IV.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. za članove Povjerenstava HKPT-a podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a. Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 5 (slovima: pet) članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

PRILOG - Ponovljeni_3Poziv_za_kandidature_Povjerenstvo_za_inozemne_kvalifikacije122022