Na temelju članka 35. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta od 28. ožujka 2022., Upravni odbor na sjednici održanoj 24. svibnja 2022. godine raspisuje

POZIV

za podnošenje kandidatura za izbor blagajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta

I.

Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta upućuje Poziv za podnošenje kandidatura za izbor blagajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje (2022-2026).

II.

 • da je član/ica Hrvatske komore psihoterapeuta
 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

III.

Osoba koja se kandidira za funkciju blagajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta  dužna je uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

 1. Fotokopija dopusnice ili Rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije
 2. Fotokopija osobne iskaznice
 3. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije.
 4. Potvrda o nekažnjavanju
 5. Životopis

IV.

Blagajnik Komore obavlja sljedeće poslove:

 • predlaže i sastavlja godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore te završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini, Upravnom i Nadzornom odboru Komore,
 • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja Komore,
 • sudjeluje u pripremi periodičnih i godišnjih financijskih izvješća,
 • sudjeluje u izradi prijedloga cijena usluga Komore,
 • surađuje s ostalim tijelima Komore u financijskim pitanjima,
 • obavlja sve ostale poslove koje mu predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.

 

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, zaključno s datumom 03.06.2022. godine.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za blagajnika/icu HKPT-a”.

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te blagajnika/icu.

Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

PRILOG - poziv_kandidature_blagajnik_HKPT_svibanj_2022