KLASA: 012-03-02/23-01/17

URBROJ: 445-03-01/23-01/02

Zagreb, 25. listopada 2023.

 

Poštovane članice i članovi HKPT-a,

na temelju članka 30. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor na sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine raspisuje

POZIV

za podnošenje kandidatura za izbor tajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta

I.

Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta upućuje Poziv za podnošenje kandidatura za izbor tajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta za dvogodišnje mandatno razdoblje (2022-2026).

II.

Za tajnika/icu se može kandidirati svaki član/ica HKPT-a, a koji ispunjava uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

III.

Osoba koja se kandidira za funkciju tajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta  dužna je dostaviti:

 1. Fotokopija osobne iskaznice
 2. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije
 3. Potvrda o nekažnjavanju
 4. Životopis
 5. Motivacijsko pismo

IV.

Tajnik/ica Komore obavlja sljedeće poslove:

 • koordinira rad i surađuje s povjerenstvima i tijelima HKPT-a
 • vodi bazu podataka o članovima/icama HKPT-a
 •  vodi evidenciju bodova i stručnih usavršavanja članova/ica HKPT-a
 • obavlja sve ostale poslove koje mu/joj predsjednik Komore ili bilo koje drugo tijelo Komore ustupi na rješavanje.

V.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 10 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za tajnika/icu HKPT-a”.

VI.

Nakon zaprimanja kandidatura, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te imenuje tajnika/icu.

Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić