KLASA: 012-03-01/22-01/16

URBROJ: 445-03-01/23-04

Zagreb, 27. listopada 2023.

Hrvatska komora psihoterapeuta – Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta temeljem čl. 25 Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, na sjednici 16. listopada 2023. godine donosi odluku o raspisivanju

Poziv za kandidaturu za članove/ice Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija

za mandatno razdoblje 2023.-2027. godine

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora 5 članova/ica Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija (dalje u tekstu: Povjerenstvo), a nakon isteka mandata prvog saziva Povjerenstva.

Povjerenstvo je regulirano kao povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: HKPT) sukladno Odluci o izboru članova/članica Povjerenstva odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole Hrvatske komore psihoterapeut (Klasa: 013-03-03/20-01/03, Urbroj: 445-01-02/20-2) od 6. studenog 2020. godine.

 1. veljače 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o djelatnosti psihoterapije te je Upravni odbor slijedom navedenog odlučio promijeniti naziv I proširiti djelokrug rada Povjerenstva i to na sljedeće poslove:
 • utvrđuje usklađenost psihoterapijskih pravaca, organizacija i pojedinih programa edukacije za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
 • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca, organizacija i programa edukacije koji vodi Komora,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore.

II.

Povjerenstvo ima predsjednika koje bira iz svog sastava. Mandat članova Povjerenstva traje 4 (slovima: četiri) godine.

III.

Za člana Povjerenstva se može kandidirati svaki član/ica HKPT-a, a koji ispunjava uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

IV.

Osoba koja se kandidira dužna je dostaviti:

 1. Fotokopija osobne iskaznice
 2. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije
 3. Potvrda o nekažnjavanju
 4. Životopis
 5. Motivacijsko pismo

V.

Kandidature s dokazima o ispunjavanju uvjeta navedenih u točki III. podnose se Upravnom odboru u elektronskom obliku, u roku od 10 dana od objave natječaja na internet stranici HKPT-a.

Nepravodobne i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte tajnistvo@hkpt.hr s naslovom “Kandidatura za Povjerenstvo za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija”.

VI.

Nakon zaprimanja kandidatura za člana/icu Povjerenstva, Upravni Odbor Hrvatske komore psihoterapeuta utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz poziva i u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura te bira 5 (slovima: pet) članova Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske komore psihoterapeuta.

 

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić