Odlukom Hrvatskog sabora od 6. srpnja 2018., proglašen je Zakon o djelatnosti psihoterapije koji je na snazi od 26.07.2018. (NN 64/18).

Sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije čl. 5. br. 1-3, te čl. 13. br. 1-2, a prema Statutu Hrvatske komore psihoterapeuta Članak 34.

Povjerenstvo za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole:

  1. Utvrđuje usklađenost izobrazbe psihoterapijskih pravaca i pojedinih programa za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
  2. Odobrava uvrštenje na popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe koji vodi Komora.

Zakon o djelatnosti psihoterapije u članku 5. br. 1-3 navodi sljedeće za osobe koje mogu biti obavljati djelatnost psihoterapije:

(1) Djelatnost psihoterapije obavlja psihoterapeut i savjetodavni terapeut.

(2) Psihoterapeut može biti osoba koja:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi članici Europske unije odnosno u nekoj trećoj državi ako mu je inozemna stručna kvalifikacija priznata u Republici Hrvatskoj

– ima završen stručni dio izobrazbe iz psihoterapije u trajanju od najmanje četiri godine u nekom od psihoterapijskih pravaca koje priznaje Europska asocijacija za psihoterapiju, a koji su odobreni od Krovne međunarodne udruge za određeni psihoterapijski pravac

– ima državljanstvo Republike Hrvatske odnosno države potpisnice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije ili državljanstvo treće države

– ima znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

– je upisana u Imenik Komore

– ima odobrenje za samostalan rad (dopusnica).

 

(3) Savjetodavni terapeut može biti osoba koja:

– ima završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij u području medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije, logopedije, obrazovanja i sestrinstva u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi članici Europske unije odnosno u nekoj trećoj državi ako mu je inozemna stručna kvalifikacija priznata u Republici Hrvatskoj

– ima završen stručni dio izobrazbe iz psihoterapije u trajanju od najmanje tri godine u nekom od psihoterapijskih pravaca koje priznaje Europska asocijacija za psihoterapiju, a koji su odobreni od Krovne međunarodne udruge za određeni psihoterapijski pravac

– ne ispunjava uvjete iz podstavka 1. ovoga stavka, ali ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u nekom drugom području i završen studij propedeutike psihoterapije

– ima državljanstvo Republike Hrvatske odnosno države potpisnice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije ili državljanstvo treće države

– ima znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

– je upisana u Imenik Komore

– ima odobrenje za samostalan rad (dopusnica).

 

 

U skladu s navedenim priznaju se oni pravci odnosno psihoterapijske škole koje priznaje Europska asocijacija za psihoterapiju (https://www.europsyche.org/approaches/), a koji su odobreni od Krovne međunarodne udruge za određeni psihoterapijski pravac. (https://www.hkpt.hr/imenici/popis-psihoterapijskih-pravaca/)

Za pojedine pravce i psihoterapijske škole koji ne zadovoljavaju ove kriterije vrijedi članak 13. (2) Zakona o djelatnosti psihoterapije koji glasi:

Psihoterapijske pravce koji nisu utemeljeni na programima priznatih psihoterapijskih pravaca iz Republike Hrvatske, drugih država članica Evropske unije odnosno trećih država, odobrava Izvršni odbor Komore na temelju posebnih uvjeta koje svojom odlukom propisuje Skupština Komore.

Hrvatska Komora psihoterapeuta je na skupštini 29.03.2021. donijela odluku (https://www.hkpt.hr/odluke/odobravanje-psihoterapijskih-pravaca-koji-ne-zadovojavaju-uvjete-iz-clanka-5-zodp-a/) o uvjetima onih pravaca koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 5. Zakona o djelatnosti psihoterapije, a koja je sljedeća:

Psihoterapijski pravci koji ne zadovoljavaju navedene uvjete mogu biti odobreni od strane HKPT pod sljedećim uvjetima:

  • da postoji krovna međunarodna organizacija koja razvija i promovira profesionalne te etičke standarde za konkretni psihoterapijski pravac te provodi stručnu izobrazbu u najmanje 6 država,
  • da stručni dio izobrazbe iz konkretnog psihoterapijskog pravca traje minimalno četiri godine, ne manjeg opsega od 1200 sati te da uključuje:
    • Iskustveni rad na sebi u trajanju od minimalno 250 sati, a koji uključuje minimalno 80 sati individualne osobne psihoterapije. Ostatak sati može uključivati grupne procese i druge metode rada na sebi koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva,
    • Teorijski dio izobrazbe primjeren konkretnom psihoterapijskom pravcu u trajanju od minimalno 500 sati,
    • Praktično usavršavanje koje uključuje praksu primjerenu psihoterapijskom pravcu kroz najmanje dvije godine unutar pomagačkih udruga, psihosocijalnih i/ili zdravstvenih institucija ili ekvivalentno praktično iskustvo u procesu školovanja (ne manje od 300 sati) pod stalnom supervizijom (ne manje od 150 sati).

KONTAKT

povjerenstvo-skole@hkpt.hr