Na temelju članka 28. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN18/22), a prema Poslovniku o radu Skupštine, Upravni odbor je donio 21. veljače 2022. Godine

Odluku o raspisivanju izbora za:

Članove Upravnog odbora HKPT

 

POZIV

I.

Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta upućuje Poziv za podnošenje kandidatura za izbor 7 članova/ica Upravnog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje (2022-2026).

II.

Prema članku 28. Zakona o djelatnosti psihoterapije, Upravni odbor čine:

 • predsjednik Komore
 • zamjenik predsjednika Komore
 • sedam članova Komore koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani

III.

Uvjeti su:

 • da je član/ica Hrvatske komore psihoterapeuta
 • da je psihoterapeut/kinja ili savjetodavni/na terapeut/kinja
 • da je državljanin/ka Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata/kinje nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

IV.

Osoba koja se kandidira za funkciju člana/ice Upravnog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta  dužna je uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

 1. Životopis – uz opis dosadašnjeg tijeka karijere
 2. Motivacijsko pismo

Osobe izabrane na Skupštini za sastav Upravnog odbora, prije prve sjednice Upravnog odbora u obvezi su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Fotokopija Dopusnice ili Rješenja o izdavanju dopusnice
 2. Fotokopija osobne iskaznice
 3. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije.
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju

V.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i čije su prijave pravodobne i potpune imat će priliku i dužnost predstaviti se na izbornoj Skupštini u ožujku 2022. godine. Članovi/ice Upravnog odbora izabrat će se najvećim brojem glasova prisutnih članova izborne Skupštine Hrvatske komore psihoterapeuta.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s datumom 13. ožujka 2022. godine. Prijave se podnose u pisanom i skeniranom obliku na mail adresu tajnistvo@hkpt.hr s naznakom „KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA“.

Svi traženi dokumenti moraju biti potpisani i priloženi u mailu.

VI.

Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati, o čemu će kandidati biti pisanim putem obaviješteni.

VII.

Članovi/ice Upravnog odbora Komore biraju se na temelju kandidacijskog postupka, a Poziv se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

Poziv_kandidature_članovi_UO_HKPT