Na temelju članka 35. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18) i članka 26. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, a prema Poslovniku o radu Skupštine, Upravni odbor je donio 17. siječnja 2022. godine

Odluku o raspisivanju izbora za:

Predsjednika/icu Hrvatske komore psihoterapeuta

POZIV

za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje

I.

Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta upućuje Poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje (2022-2026).

II.

Uvjeti su, prema članku 26. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta:

 • da je član/ica Hrvatske komore psihoterapeuta
 • da je psihoterapeut/kinja ili savjetodavni terapeut/kinja
 • da ima najmanje 5 (pet) godina psihoterapijskog iskustva
 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

III.

Osoba koja se kandidira za funkciju predsjednika Hrvatske komore psihoterapeuta dužna je uz prijavu dostaviti dokumentaciju za točke:

 • Fotokopija dopusnice
 • Fotokopija Osobne iskaznice
 • Potpisana Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Životopis u EU formatu – uz opis dosadašnjeg tijeka karijere
 • Prijedlog programa razvoja Hrvatske komore psihoterapeuta za razdoblje 2022.-2026. (najduža duljina teksta –tri stranice)

 

IV.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i čije su prijave pravodobne i potpune imat će priliku i dužnost predstaviti se na izbornoj Skupštini u ožujku 2022. godine. Sukladno članku 26. Poslovnika o radu Skupštine, predsjednik/ica izabire se najvećim brojem glasova prisutnih članova izborne Skupštine Hrvatske komore psihoterapeuta.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s datumom 04. ožujka 2022. godine. Prijave se podnose u pisanom i skeniranom obliku na mail adresu tajnistvo@hkpt.hr s naznakom „KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIKA/ICU HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA“.

Svi traženi dokumenti moraju biti potpisani i priloženi u mailu.

V.

Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati, o čemu će kandidati biti pisanim putem obaviješteni.

VI.

Poziv za predsjednika/icu i zamjenika/icu predsjednika/ice Komore bira se na temelju kandidacijskog postupka, a koji se objavljuje na službenoj web stranici Komore.