Na temelju članka 29. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN64/18) i  članka 26. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta i prema članku 1. Izmjena i dopuna Statuta od 20. prosinca 2020., a prema Poslovniku o radu Skupštine, Upravni odbor je donio 17. siječnja 2022. godine

Odluku o raspisivanju izbora za:

Tajnika/icu HKPT

 

POZIV

za podnošenje kandidatura za izbor tajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje

I.

Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta upućuje Poziv za podnošenje kandidatura za izbor tajnika/ice  Hrvatske komore psihoterapeuta za četverogodišnje mandatno razdoblje (2022-2026).

II.

 • da je član/ica Hrvatske komore psihoterapeuta
 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Komore ili neke druge strukovne organizacije
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo bilo koje vrste, a posebno protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv službene dužnosti, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom i za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, prema kojoj je izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji, te protiv koje se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta

III.

Osoba koja se kandidira za funkciju tajnika/ice Hrvatske komore psihoterapeuta  dužna je uz prijavu dostaviti dokumentaciju:

 1. Fotokopija dopusnice
 2. Fotokopija Osobne iskaznice
 3. Izjava da mu/njoj nije izrečena disciplinska mjera Disciplinskog suda Hrvatske komore psihoterapeuta ili bilo koje druge strukovne organizacije
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju
 5. Životopis u EU formatu – uz opis dosadašnjeg tijeka karijere

 

IV.

Tajnik/ica Komore obavlja sljedeće poslove:

 • profesionalno obavlja administrativne poslove za potrebe Komore i sudjeluje u radu Izvršnog odbora Komore
 • poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Komore. U suradnji s predsjednikom i zamjenikom predsjednika Komore provodi zaključke i odluke Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika i ostalih tijela Komore

Tajnik/ica Komore za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom odboru Komore.

V.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i čije su prijave pravodobne i potpune imat će priliku i dužnost predstaviti se na izbornoj Skupštini u ožujku 2022. godine. Kandidat/kinja se izabire najvećim brojem glasova prisutnih članova izborne Skupštine Hrvatske komore psihoterapeuta.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s datumom 04. ožujka 2022. godine.

Prijave se podnose u pisanom i skeniranom obliku na mail adresu tajnistvo@hkpt.hrs naznakom „KANDIDATURA ZA TAJNIKA/ICU HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA“.

Svi traženi dokumenti moraju biti potpisani i priloženi u mailu.

VI.

Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati, o čemu će kandidati biti pisanim putem obaviješteni.

VII.

Poziv za kandidaturu tajnika/ice Komore se objavljuje na službenoj web stranici Komore.

 

Poziv_kandidature_za_tajnika_HKPT

 

Predsjednik Komore

Prim.dr.med. Jadran Morović

psihijatar-psihoterapeut